TIP
Call Center

1736
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย TIP Smart SME TIP ชดเชยชัวร์ TIP Bike ประกันคนรักจักรยาน KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
ทิพยจัดเต็ม 15,000

รายละเอียดความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
Comfort
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
อายุ 15-40 อายุ 41 - 50 อายุ 51-60 อายุ 61-70
1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี 500,000 500,000 350,000 350,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 100,000 100,000 50,000 50,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ 6,000 6,000 4,000 4,000
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU 12,000 12,000 8,000 8,000
(จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป
- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชม.หลังเกิดอุบัติเหตุ
รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน
6,000 6,000 4,000 4,000
- ค่าบริการรถพยาบาล จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
- ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง / วัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) 2,000 1,000 900 500
3. Personal Accident
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ. 2) (ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 10,000 10,000 10,000 10,000
ช่วงอายุ (ปี) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
อายุ 15-40 อายุ 41 - 50 อายุ 51-60 อายุ 61-70
ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ (บาท) / คน / ปี 15,000 15,000 15,000 15,000

รายละเอียดความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
Support
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
อายุ 15-40 อายุ 41 - 50 อายุ 51-60 อายุ 61-70
1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี 600,000 600,000 400,000 400,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 120,000 120,000 65,000 65,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ 7,000 7,000 4,500 4,500
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU 14,000 14,000 9,000 9,000
(จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน) ความรับผิดส่วนแรก (ต่อวัน) 1,000 1,000 1,500 1,500
ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป
- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชม.หลังเกิดอุบัติเหตุ
รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน
7,000 7,000 4,500 4,000
- ค่าบริการรถพยาบาล จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
- ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง / วัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) 2,000 1,000 900 500
3. การชดเชยรายได้ ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ต่อวัน)
- ห้องผู้ป่วยปกติ 500 500 300 300
- ห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU 1,000 1,000 600 600
(จำนวนวันคุ้มครองของห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 90 วัน)
4. Personal Accident
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ. 2) (ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 10,000 10,000 10,000 10,000
ช่วงอายุ (ปี) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
อายุ 15-40 อายุ 41 - 50 อายุ 51-60 อายุ 61-70
ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ (บาท) / คน / ปี 15,000 15,000 15,000 15,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 15 - 70 ปีบริบูรณ์
2. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัวและผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัย แผนประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน
4. ผู้เอาประกันภัยทุกรายต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย โดยการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ
ไม่คุ้มครองกรณีดังนี้
1. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
2. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอลซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด
เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
3. การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
และการรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์
* ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

สำหรับการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทางบริษัทฯ มีบัตร Care Card ให้
สามารถยื่นบัตรเพื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ
ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในคู่สัญญา:คลิกที่นี่


ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>คลิก
ส่งใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชนมาที่a&hbusales@dhipaya.co.th
หรือแฟกซ์ 0-2239-2049 ต่อ 1902 หรือ 1903หรือ 2078หรือ 4132หรือ 4135

ทางบริษัทฯ จะพิจารณาใบสมัคร แล้วแจ้งผลการพิจารณารับประกันภัย
และเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย พร้อมแจ้งวิธีการชำระเงินกลับทางอีเมล์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายขายประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
โทร 0-2239-2200 ต่อ 4132,2078,1902,1903,4134,4135,1114,1118,2082

หรือ สอบถามออนไลน์ที่นี่ >>คลิก
ดาวน์โหลดแผนประกันภัย และเงื่อนไขการรับประกันภัย >>คลิก

TIP Call Center

1736