TIP
Call Center

1736
เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โครงสร้างบริษัท โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างการจัดการ ประวัติกรรมการ ประวัติกรรมการ ประวัติผู้บริหาร ประวัติผู้บริหาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลกิจการที่ดี ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน กิจกรรมเพื่อสังคม ดาวน์โหลด
ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ

ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่


การศึกษา

- ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, University of Warwick , UK
- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 1) ,
University of Durham , UK

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี

TIP Call Center

1736