ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
บริการสินไหม
สินไหมรถยนต์ สินไหมรถยนต์ สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง สินไหมทั่วไป สินไหมทั่วไป
วิธีการติดต่อบริษัท กรณีมีเรื่องร้องเรียน

หากไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและไม่สามารถหาข้อยุติได้
ผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย สามารถดำเนินการดังนี้

1.

ติดต่อ/ส่งเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมกลับมายังบริษัทฯ เพื่อทบทวนการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม หรือ

2.

ติดต่อหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ >> คลิกที่นี่

    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549