TIP
Call Center

1736
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย TIP Smart SME TIP ชดเชยชัวร์ TIP Bike ประกันคนรักจักรยาน KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
โครงการกรุงไทยทิพยมิตร
โครงการกรุงไทยทิพยมิตร เป็นโครงการที่ทิพยประกันภัยร่วมกับธนาคารกรุงไทย นำเสนอความคุ้มครองให้กับลูกค้า โดยมีรายละเอียดความคุ้มครองตารางด้านล่าง

หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ เบอร์ 02-529-8833 ช่วงเวลาทำการ 8.30 - 17.30 น.
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
1.1 อุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมจาการฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย) 500,000 600,000 700,000 1.000,000
1.2 ฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 50,000 50,000 100,000 100,000
1.3 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 50,000 100,000 100,000
2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุสาธารณะ
(ขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ ลิฟท์ หรืออยู่ในอาคารสาธารณะ เพิ่มเติมจากข้อ 1.1 หรือ1.2) 500,000 600,000 700,000 1.000,000
3. ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นในวันหยุดหยุดราชการประจำปี ( ไม่รวมวันเสาร์และวันอาทิตย์) (เพิ่มเติมจากข้อ 1.1 หรือ1.2) 500,000 600,000 700,000 1.000,000
4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
4.1 อุบัติเหตุทั่วไป 10,000 10,000 10,000 10,000
4.2 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
5. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหักเนื่องจากอุบัติเหตุ (เพิ่มเติมจากข้อที่ 3) (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
5.1 อุบัติเหตุทั่วไป 10,000 10,000 10,000 10,000
5.2 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
6. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย ชดเชยวันละ (สูงสุดไม่เกิน 730 วัน)
6.1 อุบัติเหตุทั่วไป 500 600 1,000 1,200
6.2 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
7. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (กรณีการเดินทางไปรับษาตัวที่โรงพยาบาล สถาพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก อันเนื่องจากอุบัติเหตุ)
ต่อครั้งการเดินทาง (1 ครั้งต่อวัน) 300 400 500 600
รวมสูงสุดไม่เกิน 10 ครั้งต่อปี 3,000 4,000 5,000 6,000
8. ผลประโยชน์ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
(ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) 10,000 10,000 10,000 10,000
9. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย
(ความคุ้มครองมาตรฐานอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย) 300,000 300,000 300,000 300,000
สำหรับลูกค้าแรกเข้า อายุ 20 - 50 ปี (รายเดือน / รายปี) อายุ 20 - 50 (ปี)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
เบี้ยรวม รายเดือน 500 600 750 850
เบี้ยรวม รายปี 5,850 7,050 8,850 10,050
สำหรับลูกค้าแรกเข้า อายุ 51 - 60 ปี (รายเดือน / รายปี) อายุ 51 - 60 (ปี)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
เบี้ยรวม รายเดือน 550 650 800 900
เบี้ยรวม รายปี 6,450 7,650 9,450 10,650

TIP Call Center

1736