TIP
Call Center

1736
ปี 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 :

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจำปี 2561 และรายงานทางการเงินปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 :

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 :

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 :

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 :

เอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 :

ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : หนังสือมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : แบบขอรับรายงานประจำปี 2561 และ/หรือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ

TIP Call Center

1736