TIP
Call Center

1736
เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โครงสร้างบริษัท โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างการจัดการ ประวัติกรรมการ ประวัติกรรมการ ประวัติผู้บริหาร ประวัติผู้บริหาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลกิจการที่ดี ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน กิจกรรมเพื่อสังคม ดาวน์โหลด
นางวิชชุดา ไตรธรรม

นางวิชชุดา ไตรธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่


การศึกษา

- ปริญญาโทนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR
นางวิชชุดา  ไตรธรรม

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี

TIP Call Center

1736