TIP
Call Center

1736
เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โครงสร้างบริษัท โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างการจัดการ ประวัติกรรมการ ประวัติกรรมการ ประวัติผู้บริหาร ประวัติผู้บริหาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลกิจการที่ดี ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน กิจกรรมเพื่อสังคม ดาวน์โหลด
นายสุรธันว์ คงทน

นายสุรธันว์ คงทน
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


การศึกษา

- ปริญญาโท Master of Public administration University of Southern California, Los Angeles, California ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสุรธันว์  คงทน

หลักสูตรการอบรม

- ไม่มี


ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี

TIP Call Center

1736