TIP
Call Center

1736
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย TIP Smart SME TIP ชดเชยชัวร์ TIP Bike ประกันคนรักจักรยาน KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
ทำไมเราจึงควรทำประกันภัยรถยนต์

ทำไมเราจึงควรทำประกันภัยรถยนต์

ปัจจุบันจำนวนรถยนต์ที่ใช้เป็นพาหนะในการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินชีวิตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดก็มีสถิติสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ดังนั้นความจำเป็นในเรื่องการทำประกันภัย จึงต้องมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะเป็นหลักประกันที่มั่นคงในการดำเนินชีวิต และธุรกิจในสังคมนั่นเอง

การประกันภัยรถยนต์เป็นการช่วยป้องกันทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยอย่างหนึ่ง รวมถึงความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุกับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็น ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ซึ่งจะต้องเป็นการรับผิดตามกฎหมาย ในเมื่อมีการชดใช้ค่าเสียหาย และอาจเป็นจำนวนเงินที่ไม่แน่นอน ความเสี่ยงภัยเหล่านี้จะลดภาระ และความเดือดร้อนทางด้านการเงินให้กับผู้เอาประกันภัย ก็ต่อเมื่อได้ทำประกันภัยไว้เท่านั้น โดยเป็นการกระจายความเสี่ยงภัยออกไป และผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับภาระความเสี่ยงภัยนั้นแต่ผู้เดียว

ประกันภัยรถยนต์
ประเภทของการประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

1.
การประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 << ข้อมูลความคุ้มครอง
2.
การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 << ข้อมูลความคุ้มครอง
3.
การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 << ข้อมูลความคุ้มครอง
4.
การประกันภัยรถยนต์ประเภท 5
การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พลัส << ข้อมูลความคุ้มครอง
การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส << ข้อมูลความคุ้มครอง


ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความเสียหายที่เกิดกับรถที่เอาประกันภัย
ทรัพย์สิน ชีวิต/ร่างกาย สูญหาย/ไฟไหม้ สาเหตุอื่น
ประเภท 1
ประเภท 2
ประเภท 3
ประเภท 2+

 *

ประเภท 3+

 *

หมายเหตุ :

  • บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายเฉพาะกรณีที่รถของผู้เอาประกันภัยชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
  • การประกันภัยทั้ง5 ประเภท จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และการประกันผู้ขับขี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ชั้น 1 ได้ที่ ฝ่ายประกันภัยรถยนต์
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2112, 2119, 2126, 2128-9

TIP Call Center

1736