TIP
Call Center

1736
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องบิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย TIP Smart SME TIP ชดเชยชัวร์ TIP Bike ประกันคนรักจักรยาน KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนี่ยมการ์ด Forever Rewards แลกซื้อพ.ร.บ. ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
ประกันภัยโรคร้ายแรงจาก PM 2.5

ตารางผลประโยชน์
จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1
แผน 2
แผน 3

การได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคร้ายแรง ดังต่อไปนี้

 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด
 • โรคมะเร็งระยะลุกลาม
 • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
 • โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุงแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
 • การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
 • โรคไตวายเรื้อรัง
 • ตับวาย
 • การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
 • ภาวะโคม่า
 • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

50,000

100,000

200,000

ช่วงอายุ (ปี)
เบี้ยประกันภัยรวม / ปี
20 - 30 216.00 431.00 861.00
31 - 40 484.00 968.00 1,935.00
41 - 50 1,048.00 2,096.00 4,191.00
51 - 60 2,284.00 4,567.00 9,133.00
61 - 64* (กรณีต่ออายุกรมธรรม์เท่านั้น) 3,858.00 7,714.00 15,428.00


หมายเหตุ

 1. เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และอากรแสตมป์ (0.4%)แล้ว
 2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วย หรือ โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย
 3. เบี้ยประกันภัยนี้สาหรับผู้สมัครเอาประกันภัย อายุ 20-60 ปี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต
  ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ และสามารถต่ออายุได้ถึง 64 ปี เท่านั้น
 4. เบี้ยประกันภัยนี้มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัย
 5. ผู้เอาประกันภัยทุกรายต้องกรอกใบคาขอเอาประกันภัย โดยผ่านการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ
 6. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 2 กรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 7. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์


ดาวน์โหลดใบสมัคร >> คลิก

ส่งใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชนได้ที่ a&hbusales@dhipaya.co.th
หรือแฟกซ์ 0-2239-2049 ต่อ 1902 หรือ 1903 หรือ 2078 หรือ 4132 หรือ 4135

ทางบริษัทฯ จะพิจารณาใบสมัคร แล้วแจ้งผลการพิจารณารับประกันภัย
และเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย พร้อมแจ้งวิธีการชำระเงิน กลับทางอีเมล์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายขายประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
โทร 0-2239-2200 ต่อ 4132, 2078, 1902, 1903, 4134, 4135, 1118, 2082, 2216, 2156, 4133

สอบถามออนไลน์ที่นี่ >>คลิก

ดาวน์โหลดแผนประกันภัย >> คลิก

TIP Call Center

1736