TIP
Call Center

1736
ปี 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 :

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 :

รายงานประจำปี 2562 และรายงานทางการเงินปี 2562 ในรูปแบบ QR Code

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 :

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 :

คุณสมบัติกรรมการอิสระของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 :

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 :

แบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 :

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 :

เอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 :

ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 :

หนังสือมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 :

แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 : แบบขอรับรายงานประจำปี 2562 และ รายงานทางการเงินปี 2562

TIP Call Center

1736