TIP
Call Center

1736
ปี 2563 (ประชุมวิสามัญ)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

แนวทางปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 :

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 :

แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 :

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 :

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 :

แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 :

ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 :

แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (แบบ 56-1) ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 :

ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 :

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 :

แบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 :

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 :

เอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 :

ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 :

แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 15 : แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

TIP Call Center

1736