ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก | ซื้อประกันออนไลน์ TIPinsure.com
Site Map
ประวัติบริษัท
โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โครงสร้างบริษัท
ประวัติกรรมการ
ประวัติผู้บริหาร
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
เครือข่ายบริการ
      ทำเนียบสาขา
      สำนักงานตัวแทน
กิจกรรมเพื่อสังคม

ประกันภัยรถยนต์
ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม
ประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย
กบข. อุ่นใจ...ประกันภัยทิพย
โครงการศาลยุติธรรม
โครงการร่วมกับธนาคารกรุงไทย
KTC ทิพยประกันภัยทเทเนี่ยมการ์ด
Tipsmart Card

สินไหมรถยนต์
      บริการด้านสินไหมรถยนต์
      ข้อมูลที่ต้องใช้แจ้งอุบัติเหตุ
      อุบ้ติเหตุที่ควรโทรแจ้งทันที
      อุบัติเหตุที่ไม่ต้องโทรแ้จ้งทันที
      ข้อควรปฏิบัติ ณ ที่เกิดเหตุ
      ข้อควรรู้เมื่อจะนำรถเข้าซ่อม
      การประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา
      โทรศัพท์แจ้งอุบัติเหตุ
สินไหมทั่วไป
      สินไหมอัคคีภัยและสินไหมเบ็ดเตล็ด
      สินไหมการขนส่งสินค้าทางทะเลและภายในประเทศ
      สินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล
      สินไหมประกันสุขภาพ
      แจ้งเหตุ/เรียกร้องค่าสินไหมออนไลน์
      ติดต่อเจ้าหน้าที่สินไหมทั่วไป

สำนักงานใหญ่และสาขา
สำนักงานตัวแทน
ศูนย์ซ่อมห้าง
อู่ในเครือ
      รถยนต์
      จักรยานยนต์
      รถใหญ่
      ร้านกระจก
      บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทสำรวจอุบัติเหตุ
บริษัทรถยก
สถานพยาบาลในโครงการสุขภาพ

รายงานประจำปี
ข้อมูลหุ้นบริษัท
      Set Index (ประกันวินาศภัย)
      ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
จุดเด่นทางการเงิน
งบการเงิน
      งบดุล
      งบกำไรขาดทุน
      งบกระแสเงินสด
      สถิติงบการเงิน
การประชุมผู้ถือหุ้น
      เปิดโอกาสให้เสนอวาระการประชุม
      หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นปี 2532
      รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ข่าวสารนักลงทุน
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


ที่อยู่และแผนที่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่และแผนที่สาขาต่างๆ
สอบถามข้อมูลออนไลน์
ถาม-ตอบ
ร่วมงานกับทิพย
    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  TIP Call Center โทร. 1736   สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549