ประกันภัย TIP Long Stay VISA OA

 • เบี้ยประกันรวมอากร
  เริ่มต้นเพียง

  23,241 บาท

  ต่อปี

 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
  จากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
  สูงสุด

  80,000 บาท

  ต่อปี

 • ให้ความคุ้มครอง
  ดูแลคุณอย่างต่อเนื่อง
  ยาวนานถึงอายุ

  80 ปี

保障范围 / 条件 / 保险申请表  /

ความคุ้มครอง
 1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
  / Medical Expense for INPATIENT HOSPITALISATION (IPD) of injury or illness
 2. ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล / Personal Accident
 3. ความคุ้มครองค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
  / Funeral Expenses Benefit in case of death from injury or illness
 4. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
  / OUT-PATIENT HOSPITALISATION (OPD) of injury or illness.

สำหรับการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ทางบริษัทฯ มีบัตร Care Card ให้สามารถยื่นบัตรเพื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ
For health insurance, we provide care card which you can use in our hospitals network in Thailand.

ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในคู่สัญญา: คลิกที่นี่
Hospitals Network Lists >> Click

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> คลิก
Download Application Form >> Click

ส่งใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชนได้ที่ บมจ.ทิพยประกันภัย (สาขาใกล้บ้าน) หรือส่งทางอีเมล์ที่ a&[email protected]
Submit application form and copy of passport for foreigner (certified true copy) to Dhipaya branch (near your address) or E-mail : a&[email protected]

ทางบริษัทฯ จะพิจารณาใบสมัคร แล้วแจ้งผลการพิจารณารับประกันภัยและเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย พร้อมแจ้งวิธีการชำระเงิน กลับทางอีเมล์
The company will inform the underwriting results and payment process by email for your consideration.

ดาวน์โหลดแผนประกันภัย >> คลิก
Download Long Stay Visa OA Brochure >> Click

เงื่อนไขการรับประกัน
 1. เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมค่าอากรแสตมป์ 0.4% แล้ว / This premium is included stamp duty 0.4%
 2. คุ้มครองผู้เอาประกันภัยรายใหม่ อายุ 15 - 70 ปี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
  The insured have to be age between 15 - 70 year old with healthy and not any disability or mental disorder on the effective date of policy.
 3. ผู้เอาประกันภัยทุกรายต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย โดยการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ
  The applicant must complete the company application form and accepted with underwriting and company condition.
 4. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก และการรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์
  This policy does not cover injury / illness / chronic disease which occur before effective date of policy and still not recover on the first effective date and unnecessary medical treatment.
 5. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
  This insurance policy is not covered any illness that occur within 30 days (Waiting Period) since first effective
 6. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้าดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอลซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
  This insurance policy is not covered illness as following : All Tumour or Cysts, Cholesystistic, Hemorrhoids, Hernias, Cataract, Tonsil or Adenoid any Calculus, Varicose vain and Endometriosis which occur within 120 days (Waiting Period) after first effective date of policy
 7. ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติเหตุ ให้รวมถึงการรักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน หลังจากวันที่รับการรักษาเป็นครั้งแรก โดยจ่ายไม่เกินจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์
  Medical treatment for emergency accident basis within 24 hours after the accident and include continuing treatment within 15 days after receive the first treatment but not exceed actual expense or maximum limit of coverage
 8. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 180 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
  This policy does not cover funeral expense from illness within 180 days after first effective of the policy
 9. มีบัตรประกันสุขภาพให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิได้ที่ โรงพยาบาลในโครงการทัว่ ประเทศ
  Health care card is provided for the insured to service with network hospital
 10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัย แผนประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน
  Company reserves the right to adjust the premium for renewal policy, the renewal premium is consider from age of insured and claim experience.
 11. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์
  The benefit and coverage are subject to term &condition of policy.
保險申請表

保險申請表

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

บมจ.ทิพยประกันภัย (สาขาใกล้บ้าน)
หรือฝ่ายขายประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
โทร 0-2239-2200 ต่อ 2216, 2082, 2156, 4133, 1118
For more information, please contact to Dhipaya branch (near your address)
or call 0-2239-2200 # 2216, 2082, 2156, 4133, 1118,

สอบถามออนไลน์ที่นี่ >>คลิก
Online Q&A. >> Click

保障范围比较

รายละเอียดความคุ้มครอง / Coverage

ผลประโยชน์ (บาท)
Limit of Coverage (Baht)

แผน 1
Plan 1

แผน 2
Plan 2

แผน 3
Plan 3

1.ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
/ Medical Expense for INPATIENT HOSPITALISATION (IPD) of injury or illness

ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง หรือสูงสุดต่อปี
Maximum limit of Medical Expense per incident or accident not exceed or per year

400,000

600,000

800,000

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล / Room and Board including Nursing service fee

- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน) / Standard Room and board (Maximum per day)

4,000

5,000

6,000

- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดต่อวัน) / ICU/CCU (Maximum per day)

8,000

10,000

12,000

(จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
(Maximum benefits for Standard room, ICU/CCU would not exceeding 365 days per any injury or illness)

ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป / General Medical Expenses

- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป / Hospital General Expenses
(รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล)
(Includes continuing treatment within 30 days from discharge date)

จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
/ Actual cost but not exceed maximum limit

- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังเกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน
Medical treatment for emergency accident basis within 24 hours after the accident and include continuing treatment within 15 days after receive the first treatment

8,000

10,000

12,000

- ค่าบริการรถพยาบาล / Emergency Ambulance Charges

จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
/ Actual cost but not exceed maximum limit

ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด / Surgical Procedure fees

- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง)
Surgeon's fee (Actual expense)

จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
/ Actual cost but not exceed maximum limit

- ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ)
Specialist's consultation and evaluation fees prior to surgery (included in surgeon's fee)

ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
/ Doctor Visit fees or Specialist Physician consultation fees

- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง / วัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
Doctor Visit fees for in-patient hospital 1 visit per day (maximum of 365 days)

จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
/ Actual cost but not exceed maximum limit

- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)
Specialist Physician Consultation fees but non surgical tratment (included in General Medical Expense)

2. ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล / Personal Accident

- ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ. 2) (ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
Loss of life, Dismemberment, Loss of sight, Loss of hearing, Loss of speech or Permanent disability (Or Bor 2) (Extended to Riding or travelling on a motorcycle)

100,000

100,000

100,000

3. ความคุ้มครองค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
/ Funeral Expenses Benefit in case of death from injury or illness

- ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอย 180 วัน สำหรับกรณีเสียชีวิตเนื่องมาจากการเจ็บป่วย)
Funeral expenses in case of death from injury or illness (Waiting period 180 days after first effective of the policy from illness)

10,000

10,000

10,000

4. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
/ OUT-PATIENT HOSPITALISATION (OPD) of injury or illness.

- ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี )
OUT-PATIENT HOSPITALISATION (OPD) (Maximum 1 visit per day, limit 30 visits per year)

1,500

2,000

2,500

เบี้ยประกันภัย (รวมอากรแสตมป์ ) / คน / ปี
Total Premium / Person / Year (Baht)

 

ช่วงอายุ (ปี)
Age (Year)

 

แผน 1
Plan 1

 

แผน 2
Plan 2

 

แผน 3
Plan 3

15 - 30 23,241 31,495 39,750
31 - 40 28,385 37,936 47,486
41 - 50 34,733 46,986 59,239
51 - 60 46,539 62,643 78,748
61 - 70 65,518 88,952 112,386
71 - 80* (สำหรับต่ออายุเท่านั้น)
(Renewal only)
86,792 118,992 151,191
的国际保险标准

有ISO 9001和ISO 27001


与领先公司的主要股东保持稳定 如

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

在线服务

Numon愿意为您提供帮助