ประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร

 • ระยะเวลาเอาประกัน
  สามารถเลือกได้แบบ
  1 ปี หรือปีต่อปี

 • คุ้มครองเรือและเครื่องจักร
  ที่ติดตั้งในเรือ กรณีภัยไฟไหม้
  ระเบิด ชน จม การกู้ซากเรือ

 • คุ้มครองความรับผิด
  ต่อคู่กรณี เนื่องจากการชน
  การกู้ซาก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

保障范围 / 条件 / 保险申请表  /

ความคุ้มครอง

1. Institute Time Clauses- Hulls Total Loss Only (Including Salvage, Salvage Charges, Sue and Labour) ให้ความคุ้มครองเรือและเครื่องจักรที่ติดตั้งอยู่ในเรือที่เอาประกันภัยที่ได้รับความสูญเสียทั้งหมด อันเนื่องมาจากไฟไหม้ ระเบิด ชนกัน จม รวมทั้งการกู้ซากเรือ หรือค่าใช้จ่ายในการกู้ซากเรือ หรือค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภัย

2.Institute Time Clauses - Hulls Total Loss Only, General Average, Collision Liability (Including Salvage, Salvage Charges, Sue and Labour) ให้ความคุ้มครองเรือและเครื่องจักร ที่ติดตั้งอยู่ในเรือที่เอาประกันภัยที่ได้รับความสูญเสียทั้งหมด อันเนื่องมาจากไฟไหม้ ระเบิด ชนกัน จม ความเสียหายร่วม และความรับผิดต่อ คู่กรณีเนื่องจากเรือชนกัน รวมทั้งการกู้ซากเรือ หรือค่าใช้จ่ายในการกู้ซากเรือ หรือค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภัย

3.Institute Time Clauses - Hulls ความคุ้มครองเหมือนกับ ข้อ (1) + (2) รวมถึงค่าซ่อมเรือที่เอาประกันภัย

เอกสาร/ข้อมูลที่ใช้ทำประกัน :

 1. ทะเบียนเรือ
 2. ใบซื้อขายเรือ
 3. ใบประเมินราคาเรือของธนาคาร (ถ้ามี)
 4. รูปภาพเรือ
 5. ใบคำขอเอาประกันภัยตัวเรือ (Marine Hull Insurance Proposal)
เงื่อนไขการรับประกัน

เรือที่ไม่รับประกัน :

 1. เรือประมง
 2. เรือหางยาว
 3. เรือไม่มีเครื่องยนต์
 • เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

โทร. 02-239-2234, 02-239-2201, 092-271-4375

的国际保险标准

有ISO 9001和ISO 27001


与领先公司的主要股东保持稳定 如

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

在线服务

Numon愿意为您提供帮助