ประกันภัยคนรักจักรยาน

 • เบี้ยประกัน
  เริ่มต้นเพียง

  1,000 บาท / ปี

 • คุ้มครองจักรยาน
  เสียหาย ถูกขโมย
  คุ้มครองการบาดเจ็บ
  และกระดูกแตกหัก

 • คุ้มครองจักรยาน
  สูงสุด 3 คัน
  ต่อกรมธรรม์

保障范围 / 条件 / 保险申请表  /

ความคุ้มครอง
 1. คุ้มครองจักรยาน เสียหาย ถูกขโมย
 2. คุ้มครองกรณีสูญเสียหรือความเสียหายบางส่วนต่อวงล้อ / โครงรถจักรยาน
 3. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยาน คันที่เอาประกันภัย
 4. คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง (อ.บ.1)
 5. คุ้มครองการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยาน
 6. คุ้มครองการรักษาพยาบาลกระดูกแตกหัก เนื่องจากอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยาน

พร้อมบริการช่วยเฉลือฉุกเฉิน ฟรี 2 ครั้ง / ปี
หากเกิดอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บ และรถจักรยานได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้
ให้บริการโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี  เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำประกันภัยมีดังนี้

 • รูปถ่ายจักรยาน (เฟรม / ล้อหน้า / ล้อหลัง / เต็มคันด้านซ้าย / เต็มคันด้านขวา / Serial No. และ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรับประกัน (ถ้ามี))
 • เอกสารสำเนาบัตรประชาชน
เงื่อนไขการรับประกัน
 1. ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 15 - 65 ปีบริบูรณ์
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยจักรยานได้สูงสุดไม่เกิน 3 คัน และแจ้งวันที่ซื้อรถจักรยานคันที่เอาประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอเอาประกันภัย
 3. จักรยานที่เอาประกันภัยแต่ละคัน จะต้องมีราคาจักรยานไม่ต่ำกว่า 10,000
 4. รับประกันจักรยานปีแรกอายุไม่เกิน 3 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 5 ปี
 5. แผนประกันภัยนี้ ไม่รับประกันภัยรถจักรยานประเภทดังต่อไปนี้
  5.1 จักรยานผาดโผน (Bicycle Motocross - BMX)
  5.2 จักรยานดาวน์ฮิลล์ (Downhill Bike)
  5.3 จักรยานปั่นหลายคน (Tandem)
  5.4 จักรยานล้อเดียว (Unicycle)
 6. ความคุ้มครองตามที่ระบุในแผนประกันภัยข้อ 4 - 6 เป็นความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น 
ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

ติดต่อฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
คุณวรเมธ เต็มบุญศักดิ์ เจ้าหน้าที่ โทร 022392200 ต่อ 2253

ติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจฯ
คุณศรินภัสร์ วุฒิพงศ์ไชย เจ้าหน้าที่อาวุโส โทร 022392200 ต่อ 4352

คลิก!! สอบถามข้อมูลทาง E-mail : [email protected] ,[email protected]

保障范围比较

的国际保险标准

有ISO 9001和ISO 27001


与领先公司的主要股东保持稳定 如

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

在线服务

Numon愿意为您提供帮助