ประกันภัยคนรักจักรยาน

 • เบี้ยประกัน
  เริ่มต้นเพียง

  1,000 บาท / ปี

 • คุ้มครองจักรยาน
  เสียหาย ถูกขโมย
  คุ้มครองการบาดเจ็บ
  และกระดูกแตกหัก

 • คุ้มครองจักรยาน
  สูงสุด 3 คัน
  ต่อกรมธรรม์

ความคุ้มครอง / เงื่อนไข / ใบคำขอเอาประกัน

ความคุ้มครอง
 1. คุ้มครองจักรยาน เสียหาย ถูกขโมย
 2. คุ้มครองกรณีสูญเสียหรือความเสียหายบางส่วนต่อวงล้อ / โครงรถจักรยาน
 3. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยาน คันที่เอาประกันภัย
 4. คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง (อ.บ.1)
 5. คุ้มครองการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยาน
 6. คุ้มครองการรักษาพยาบาลกระดูกแตกหัก เนื่องจากอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยาน

พร้อมบริการช่วยเฉลือฉุกเฉิน ฟรี 2 ครั้ง / ปี
หากเกิดอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บ และรถจักรยานได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้
ให้บริการโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี  เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

เงื่อนไขการรับประกัน
 1. ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 15 - 65 ปีบริบูรณ์
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยจักรยานได้สูงสุดไม่เกิน 3 คัน และแจ้งวันที่ซื้อรถจักรยานคันที่เอาประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอเอาประกันภัย
 3. จักรยานที่เอาประกันภัยแต่ละคัน จะต้องมีราคาจักรยานไม่ต่ำกว่า 10,000
 4. รับประกันจักรยานปีแรกอายุไม่เกิน 3 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 5 ปี
 5. แผนประกันภัยนี้ ไม่รับประกันภัยรถจักรยานประเภทดังต่อไปนี้
  5.1 จักรยานผาดโผน (Bicycle Motocross - BMX)
  5.2 จักรยานดาวน์ฮิลล์ (Downhill Bike)
  5.3 จักรยานปั่นหลายคน (Tandem)
  5.4 จักรยานล้อเดียว (Unicycle)
 6. ความคุ้มครองตามที่ระบุในแผนประกันภัยข้อ 4 - 6 เป็นความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น 
ใบคำขอเอาประกัน

โหลดใบคำขอเอาประกัน TIP Bike >> คลิก <<

ซื้อประกัน TIP Bike Online >> คลิก <<

กรุณานำเอกสารเพิ่มเติมแนบมากับใบคำขอ

 • รูปจักรยาน (ด้านข้างเต็มคัน, หมายเลขตัวถัง, รูปถ่ายวงล้อเต็มวงมุมตรง และใบเสร็จของจักรยาน(ถ้ามี) )
 • สำเนาบัตรประชาชน
ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

ฝ่ายขยายงานลูกค้ารายย่อย
คุณพนิดา มานะชัย โทร 022392200 ต่อ 2166

หรือสอบถามข้อมูลทาง [email protected]

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง (สูงสุด 3คัน / กรมธรรม์) แผน Bike 1 แผน Bike 2 แผน Bike 3
1. ความคุ้มครองรถจักรยานจากการสูญเสียหรือเสียหายสิ้นเชิง (ต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)
  1.1 จากการลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยการงัดแงะอย่างชัดเจน การ
  ชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์
จ่ายเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย
  1.2 จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่จักรยานที่เอาประกันภัย จ่ายเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายบางส่วนต่อวงล้อและ / หรือโครงรถจักรยาน (ต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)
  2.1 ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวงล้อรถ
  จักรยานอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ไม่คุ้มครองยางรถจักรยาน)
จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 50% ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัยข้อที่ 1
  2.2 ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อโครงรถ
  จักรยานอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 50% ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัยข้อที่ 1
3. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (ต่อเหตุการณ์)
  3.1 ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ หรืออนามัยของ
  บุคคลภายนอก (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
10,000 30,000 50,000

  3.2 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
10,000 30,000 50,000
4. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
  4.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมการถูกฆาตกรรม / ทำร้ายร่างกาย
  โดยเจตนา และการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
100,000 150,000 250,000
  4.2 จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (จ่าย
  เพิ่มเติมจากข้อ 4.1)
100,000 150,000 250,000
5. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยาน (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
  5. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุขณะขับขี่จักรยาน 20,000 30,000 50,000
6. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลกระดูกแตกหักเนื่องจากอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยาน (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
  6. ค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุการขับขี่จักรยาน 10,000 20,000 30,000

 

มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ