คำถามพบบ่อย

หลากหลายข้อสงสัย พบกับคำตอบและข้อมูลด้านประกันภัยได้ที่นี่

เกี่ยวกับการทำประกันภัย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทำประกันภัย

01 ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย

บริษัทมีการให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยหรือไม่

มีส่วนลดสำหรับการประกันภัยรถยนต์ การให้ส่วนลดกลุ่มสำหรับการเอาประกันภัยรถยนต์พร้อมกันจำนวน 3 คันขึ้นไป ภายใต้นามสกุลเดียวกันหรือเป็นบริษัทเดียวกัน สำหรับลูกค้าซึ่งประกอบธุรกิจ โดยลด 10% จากอัตราเบี้ยประกันภัยปกติ

บริษัทมีส่วนลดสำหรับผู้เอาประกันที่ต้องการต่ออายุในปีถัดไปหรือไม่?

กรณีในปีที่ทำประกันไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น หรือมีแต่เป็นฝ่ายถูก (สามารถแจ้งคู่กรณีได้) จะได้รับส่วนลดประวัติดี 20%, 30%, 40% และสูงสุด 50% ทั้งนี้ หากได้รับส่วนลดประวัติดีที่ 50% แล้วมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในปีเดียวกัน บริษัทจะให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ดังนี้

        1. ลำดับขั้นจากเดิม กรณีมีการเรียกร้องค่าสินไหมที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้เป็นฝ่ายประมาท และแจ้งคู่กรณีได้

        2. ลดลงหนึ่งลำดับขั้นจากเดิม หากการเรียกร้องนั้นเกิดจากความประมาทของผู้เอาประกัน หรือแจ้งคู่กรณีไม่ได้

       3. ลดลงสองลำดับขั้นจากเดิมแต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรียกร้องโดยผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทหรือแจ้งคู่กรณีไม่ได้ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป และมีจำนวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย"

การประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ กับไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่แตกต่างกันอย่างไร และสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้กี่คน ?

การระบุชื่อผู้ขับขี่ เบี้ยประกันจะถูกกว่าไม่ระบุชื่อ หากมีการระบุชื่อจะมีส่วนลดโดยกำหนดตามอายุของผู้ขับขี่ ดังนี้

        - อายุ 18 - 24 ปี ลด 5%

        - อายุ 25 - 35 ปี ลด 10%

        - อายุ 36 - 50 ปี ลด 15%

        - อายุ 50 ปีขึ้นไป ลด 20%

ทั้งนี้ สามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ 2 คน โดยจะคิดค่าเบี้ยประกันจากผู้ขับขี่ที่มีอายุความเสี่ยงสูง"

รถประเภทใดบ้าง ที่สามารถทำประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ได้?

รถเก๋ง, รถนั่ง, รถจักรยานยนต์ ที่จดทะเบียนในนามของบุคคล ยกเว้นรถยนต์บรรทุก และรถที่จดทะเบียนในนามของนิติบุคคล

กรณีที่ระบุชื่อผู้ขับขี่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ บุคคลที่ขับขี่ไม่ใช่ผู้ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์จะมีผลอย่างไร?

จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในกรณีซ่อมรถของผู้เอาประกัน 6,000.- บาท แรก และถ้ามีการชดใช้ค่าเสียหายทรัพย์สินของคู่กรณี จะต้องรับผิดชอบ 2,000.-บาทแรก รวมเป็น 8,000.-บาท

02 การเปลี่ยนแปลงความคุ้มครอง

กรณีต้องการเปลี่ยนความคุ้มครองในกรมธรรม์ เช่น เปลี่ยนจากประเภท 3 เป็น ประเภท 1 ต้องทำอย่างไร?

- กรณี เปลี่ยนจากประเภท 3 เป็น ประเภท 1 ต้องนำรถยนต์เข้ามาให้ตรวจสภาพรถก่อน เพื่อตรวจสอบว่ามีอุบัติเหตุหรือไม่ โดยเบี้ยประกันภัยที่เปลี่ยนจะเริ่มคิด ณ วันที่ตรวจรถ จนสิ้นสุดอายุประกันภัย

- กรณี เปลี่ยนจากประเภท 1 เป็น ประเภท 3 ให้ผู้เอาประกันภัยเขียนบันทึก หรือเขียนยืนยันการแจ้งเปลี่ยนประกัน เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วส่ง FAX มาให้บริษัท โดยเบี้ยประกันภัยจะคืนให้ในส่วนที่เปลี่ยนจากประเภท 1 เป็นประเภท 3 ณ วันที่ได้รับแจ้งจนสิ้นสุดอายุกรมธรรม์

03 กรณีซื้อ/ขายรถหลังการทำประกันภัย

กรณีที่ผู้เอาประกันภัย ได้ขายรถยนต์ให้แก่ผู้อื่นจะต้องทำอย่างไร?

- แจ้งยกเลิกกรมธรรม์เพื่อขอรับค่าเบี้ยประกันภัยคืนบางส่วน

- โอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้ซื้อรถยนต์ โดยที่ผู้เอาประกันภัยเดิม จะต้องมีเอกสารยินยอมให้เปลี่ยนชื่อผู้เอาประกันภัย

หากขายรถยนต์คันเดิม แล้วซื้อคันใหม่ จะสามารถนำรถคันใหม่มาแทนคันเก่าได้หรือไม่?

- สามารถทำได้ โดยใช้เลขที่กรมธรรม์และวันสิ้นสุดกรมธรรม์ตามเดิม ซึ่งสามารถที่จะโอนส่วนลดจากรถคันเดิมมาคันใหม่ได้

04 ค่าเสียหายส่วนแรก

ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีใดบ้างหรือไม่อย่างไร และเป็นจำนวนเงินเท่าใดต่อการเกิดเหตุแต่ละครั้ง ?

กรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เกิดความเสียหายและไม่ทราบหรือไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรกเองในวงเงิน 2,000 บาทแรก หรือต้องรับภาระต่อความเสียหายส่วนแรกตามเงื่อนไขภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย สำหรับในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองในลักษณะกำหนดค่าเสียหายส่วนแรกที่ตกลงกันเพื่อผลในการประหยัดค่าเบี้ยประกันภัย

05 กรณียกเลิกกรมธรรม์

หากกรมธรรม์ยังไม่หมดอายุประกัน สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้หรือไม่ และจะคืนเบี้ยกันอย่างไร?

สามารถยกเลิกได้ โดยผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งการยกเลิกกรมธรรม์ มาเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันส่วนที่เหลือตามอัตราส่วน

06 ความคุ้มครองประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง คุ้มครองการสูญเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย และค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยหรือไม่?

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางจะคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างเดียว และไม่รวมค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย หากลูกค้าต้องการให้คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วยด้วย จะต้องทำประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพอีกฉบับหนึ่ง

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางมีระยะเวลาคุ้มครองกี่วัน?

1-180 วัน ตามแต่ระยะเวลาที่ลูกค้าจะเลือกเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุเดินทางคุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายหรือไม่?

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกาย

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง และมีอาณาเขตการคุ้มครองอย่างไร?

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางให้ความคุ้มครอง ตลอด 24 ชั่วโมง และครอบคลุมทั่วโลก โดยคุ้มครองในกรณีต่างๆ ต่อไปนี้

        1. การสูญเสียชีวิต

        2. การสูญเสียอวัยวะ และสายตา

        3. การรักษาพยาบาล

07 ทุนประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางมีวงเงินค่ารักษาพยาบาล คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทุนประกันภัย?

ค่ารักษาพยาบาลที่คุ้มครองมักกำหนดไว้ไม่เกิน 10% ของวงเงินเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามที่ได้จ่ายไปจริง และเหมาจ่ายช่วงระหว่างเดินทางไม่เกินวงเงินเอาประกันภัยที่ทำไว้

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางมีวงเงินประกันภัยขั้นต่ำสุด และสูงสุดเท่าไร และมีการกำหนดอายุผู้เอาประกันภัยไว้อย่างไร?

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางมีวงเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 50,000 ถึง 3,000,000 บาท ต่อคน ส่วนผู้ทำประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 12-65 ปีบริบูรณ์

08 การแก้ไขข้อมูลสถานที่ตั้ง ประกันภัยอัคคีภัย

เดิมแจ้งเป็น ร้านอาหาร/ที่อยู่อาศัย ตอนนี้เป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียว ถ้าแจ้งเปลี่ยนจะมีผลต่อการคิดเบี้ยหรือไม่ และต้องแจ้งอย่างไร

หากเปลี่ยนลักษณะการใช้อาคาร ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อจะได้ดำเนินการออกสลักหลังให้โดยแจ้งเลขที่กรมธรรม์ฉบับปัจจุบัน และจะได้รับค่าเบี้ยประกันภัยคืนบางส่วน เนื่องจากอัตราเบี้ยประกันภัยถูกลง

ผมทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย แต่สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเอาประกันภัย ที่ปรากฏตามกรมธรรม์ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงอยากเรียนสอบถามว่า จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งให้ถูกต้อง จะต้องดำเนินการอย่างไร

ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก่อน เมื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ รับแจ้งจากลูกค้าแล้วก็จะส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาให้บริษัทฯทำการแก้ไขเป็นลำดับต่อไป

09 กรมธรรม์สูญหาย

ถ้าทำกรมธรรม์หาย ต้องทำอย่างไรบ้าง

1. ทางบริษัทขอทราบถึงข้อมูลของผู้เอาประกันภัย พร้อมเบอร์กรมธรรม์ (ถ้ามี)

2. ในกรณีที่กรมธรรม์หาย ทางบริษัทสามารถถ่ายเอกสารสำเนากรมธรรม์พร้อมประทับตราบริษัท รับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้แก่ลูกค้าได้

3. ในกรณีมีการเรียกร้องค่าสินไหม ข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดจะอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถทำการตรวจสอบได้ว่ามีประกันภัยกับบริษัทไว้หรือไม่

10 การตรวจสุขภาพ

การทำประกันภัยประเภทนี้ต้องมีการตรวจสุขภาพหรือไม่ และผู้เอาประกันภัยควรมีอายุเท่าไร?

การทำประกันภัยประเภทนี้ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 15 - 60 ปีบริบูรณ์ ถ้าเป็นกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับนักเรียน จะแบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาล อุดมศึกษา และสายอาชีพ

11 ค่ารักษาพยาบาล

การเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ จำเป็นหรือไม่ที่ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นคนไข้ใน?

ไม่จำเป็น เพียงแต่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษา โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย หรือได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต เช่น คลินิก โรงพยาบาลของสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลเอกชน ก็สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้

ผู้เอาประกันภัยสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้กี่ครั้ง?

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามที่ได้จ่ายไปจริง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ และอยู่ในช่วงระยะเวลาประกันภัย ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุกี่ครั้งก็ตาม แต่ละครั้งบริษัทจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ทำไว้

ค่ารักษาพยาบาลจะเบิกซ้ำซ้อน จากหน่วยงานที่ให้สวัสดิการได้หรือไม่?

ไม่สามารถเบิกได้ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทจะรับผิดเรื่องจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลที่ได้จ่ายไปตามจริง

ค่ารักษาพยาบาลในที่นี้ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วยด้วยหรือไม่?

ค่ารักษาพยาบาลในที่นี้ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วย จะชดเชยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น

เอกสารประกอบที่จะใช้ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลมีอะไรบ้าง?

เอกสารประกอบที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาล ได้แก่

       1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (แบบฟอร์มของบริษัท)

       2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรนักศึกษา

       3. ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ)

       4. ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ)

12 การกำหนดวงเงิน

ในการทำประกันภัย มีการกำหนดวงเงินเอาประกันภัยอย่างไร?

วงเงินเอาประกันภัยปกติจะกำหนดไว้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้ (หลังหักค่าใช้จ่าย) ต่อปี หรือ 100 เท่าต่อเดือน ส่วนวงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุมักกำหนดไว้ไม่เกิน 10% ของวงเงินเอาประกันภัยการเสียชีวิต

13 ช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ จะให้ผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามแทนได้หรือไม่?

สามารถทำได้

14 กรณีสูญเสียอวัยวะ

เอกสารที่จะใช้ประกอบกรณีสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพ มีอะไรบ้าง?

1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (แบบฟอร์มของบริษัท)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรนักศึกษา

3. ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ)

4. ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ)

15 กรณีเสียชีวิต

เอกสารที่จะใช้ประกอบกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ มีอะไรบ้าง?

1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (แบบฟอร์มของบริษัท)

2. ใบมรณะบัตร

3. ใบชันสูตรพลิกศพ (สาเหตุการตาย)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้เสียชีวิตและผู้รับประโยชน์)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้เสียชีวิตและผู้รับประโยชน์)

6. สำเนาบันทึกประจำวัน การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

7. ผลจากสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (กรณีถูกฆาตกรรม)

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้หรือไม่?

ไม่จ่าย

16 ประกันใกล้หมดอายุ

ถ้าลูกค้าต้องการแจ้งต่ออายุการประกันภัย จะสามารถแจ้งได้โดยวิธีใด?

1. ส่งโทรสารมาที่หมายเลข 0-2643-2997 และ 0-2643-9499

2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2248-0059 ต่อ 438, 439

3. หรือส่งหนังสือแจ้งกลับมาที่บริษัท

ทางบริษัทจะมีหนังสือแจ้งกรณีที่ กรมธรรม์ใกล้หมดความคุ้มครองหรือไม่?

บริษัทจะแจ้งหนังสือการต่ออายุล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน เพื่อให้ลูกค้าทราบว่ากรมธรรม์จะหมดอายุเมื่อไร

เกี่ยวกับสินไหม

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสินไหม

01 เคลมประกันรถยนต์ มีคู่กรณี

รถยนต์เกิดอุบัติเหตุ เราเป็นฝ่ายถูก ทางคู่กรณีไม่มีประกันภัย เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนที่จะต้องส่งรถเข้าซ่อม แล้วไม่มีรถใช้ประกอบอาชีพได้จากใคร ?

การเรียกร้องค่าเสียหายตามหลักกฏหมาย จะต้องเรียกร้องจากผู้กระทำละเมิดในที่นี้คือคู่กรณี ส่วนเรื่องคู่กรณีไม่มีประกันภัยก็จะต้องเรียกร้องจาก ผู้ขับขี่รถซึ่งเป็นผู้กระทำละเมิดโดยตรงการเรียกร้องอาจจะต้องใช้เช่น

- เอกสารที่แสดงความรับผิดเช่น บันทึกประจำวันหรือเอกสารที่แสดงว่าคู่กรณีรับผิด

- เอกสารเกี่ยวกับการจัดซ่อมใบเสนอราคา,ระยะเวลาการจัดซ่อม การเรียกร้องเป็นสิทธิ์ตามกฏหมายหากผู้กระทำละเมิดไม่ยอมชดใช้ก็อาจจะต้องฟ้องร้องทางแพ่ง

ผู้เอาประกันภัยขับขี่รถจักรยานยนต์ แหกโค้งชนศาลาที่พักเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมอย่างไร ?

กรณีรถประกัน "ประมาท" ชนผู้อื่นเสียชีวิต

- กรมธรรม์ พรบ. เรียกว่าภาคบังคับจะต้องชดใช้ค่าสินไหมเต็มวงเงิน 100,000 บาท

- ประเภท 1, 3 เรียกว่าภาคสมัครใจ เจรจาจ่ายตามหลักกฏหมายโดยมีการเจรจาต่อรอง ในวงเงินที่ผู้เสียหายและผู้ชดใช้เห็นว่าเหมาะสม

คนขี่รถจักรยานยนต์ โดนรถที่มีประกันประเภท 1 ของทิพยฯ ชนตาย ถ้าฝ่ายผู้ตายผิดจะได้รับสินไหมทดแทนประมาณเท่าไร และ พร.บ.เท่าไร แต่ถ้าฝ่ายคนตายไม่ผิดจะได้ประมาณเท่าไร

- ถ้าผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด จะได้จากกรมธรรม์ พรบ.ของบริษัทประกันของตัวเอง จำนวน 35,000.-บาท

- ถ้าผู้ขับขี่เป็นฝ่ายถูก จะได้จากกรมธรรม์ พรบ.ของบริษัทประกันคันที่เป็นฝ่ายผิดแน่ๆ จำนวน 100,000.-บาท

ส่วนที่เกินจากนั้น ขอแนะนำว่าไม่ต้องไปดูว่าประกันภัยจะจ่ายให้เท่าไร แต่ให้ดูว่าทายาทที่ยังอยู่มีค่าใช้จ่ายงานศพเท่าไร และขาดไร้ค่าอุปการะหากผู้เสียชีวิตยังคงอยู่เท่าไร ก็ให้เรียกร้องจากผู้กระทำละเมิดเลย ซึ่งหากจำนวนเงินอยู่ในความคุ้มครองของกรมธรรม์ ผู้ละเมิดก็จะเคลมจากบริษัทประกัน แต่ถ้าเกินความคุ้มครองผู้ละเมิดจะเป็นผู้พิจารณาเอง

ประกันประเภท 3 ไว้ ถ้าไปชนคนตาย ประกันจะรับผิดชอบต่อคนตาย จ่ายให้คนตายเท่าไร และเบื้องต้นเท่าไร แล้วถ้าเรายังไม่เซ็นเอกสารผู้เสียหายจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเลยหรือไม่ ?

คำถามไม่ชัดเจนครับ แต่ขอสันนิษฐานว่ารถน่าจะมีการทำประกันทั้ง พรบ.และประเภท3 บริษัทฯ จะจ่ายให้ในส่วน พรบ.จำนวน 100,000.-บาท (ถ้าผลคดียังไม่ชัดจะจ่ายให้เบื้องต้นก่อน 35,000.-บาท)

สำหรับกรมธรรม์ประเภท 3 จะจ่ายได้เท่าใดคงต้องดูหลายอย่างประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นวงเงินในกรมธรรม์ , ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ , ความเสียหายที่เกิดแก่ทายาทจากการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิต ฯลฯ

ส่วนคำว่า "ถ้าเรายังไม่เซ็นเอกสาร " ไม่ทราบว่าเป็นเอกสารอะไร แต่ขอตอบรวมๆ ว่า ในบางกรณีอาจถือเอาข้อเท็จจริงเป็นสาระมากกว่าครับ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ผมเป็นลูกค้ากับทิพยประกันภัย ซ่อมห้าง รถผมโดนชนท้ายครับ ซึ่งเค้าก็ยอมรับผิด ซึ่งทางผู้ที่ชนเค้าโทรเรียกประกัน แต่บริษัทคู่กรณีไม่มีพนักงานสำรวจอุบัติเหตุ ผมจึงเรียกพนักงานของบริษัทประกันผมมาแทน แล้วพนักงานของทิพย ก็ออกใบเคลมให้ อย่างนี้ปีต่อไปผมจะเสี

หากอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทของคนอื่น และรู้ตัวผู้ต้องรับผิดว่าเป็นใคร โดยที่บริษัทฯสามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องต่อไปได้ คุณจะไม่เสียประวัติครับ

กรณีรถฃอง นาย ก.ถูกชนท้ายแต่คู่กรณี (นาย ข.)ไม่มีประกัน นาย ก.จึงเรียกประกันมายังที่เกิดเหตุและทางประกันได้เคลมเปลี่ยนกันชนท้ายให้เพราะว่าชำรุดไม่สามารถซ่อมได้ ขอถามว่า 1.ทาง บ.ประกันจะต้องเรียกเก็บค่าเสียหายกับคู่กรณี(นาย ข.)ใช่หรือไม่ ? 2.แล้วกันชน

1.เมื่อผู้เอาประกัน ประสงค์จะให้ผู้รับประกันภัยเข้าไปรับผิดชอบจัดการกับความเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัญญาประกันภัย บ.ประกันภัยย่อมต้องเรียกเก็บค่าเสียหายจาก นาย ข.ผู้มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายในฐานะผู้ทำละเมิด และนาย ข.ต้องชำระค่าเสียหายให้กับบริษัทประกัน

2.ซากอะไหล่ จะเป็นของผู้ที่จ่ายค่าอะไหล่นั้น ในกรณีที่ นาย ข.จ่ายค่าเสียหายให้ในที่เกิดเหตุ นาย ข.ก็สามารถนำซากกันชนกลับไปได้ แต่กรณีที่ นัดจ่ายกันภายหลัง ก็คงต้องแจ้งให้ประกันทราบว่าก่อนว่า จะขอซากกันชน เพื่อให้ประกันเก็บไว้ให้เป็นกรณีพิเศษ มิฉะนั้น บริษัทประกันอาจไม่สามารถหาซากกันชนให้ได้

ผมเป็นลูกค้ากับทิพยประกันภัยชั้น1 ซ่อมห้าง รถผมและคู่กรณีถอยมาชนกัน ซึ่งไม่รู้ว่าใครผิดใครถูก แต่ทางรถคู่กรณีไม่มีประกันภัย ผมจึงเรียกพนักงานของบริษัทประกันผมมาแทน แล้วพนักงานของทิพย ก็ออกใบเคลมให้ โดยระบุว่าเป็นการประมาทร่วม ต่างคนต่างซ่อม อย่างนี้ป

ในช่วงความคุ้มครองของกรมธรรม์รถยนต์ (1 ปี) ในกรณีที่ได้ประวัติดี คือ

1. ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย (หมายถึงผู้เอาประกันภัยไม่ได้แจ้งเคลมประกัน)

2. มีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอก และรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฏหมาย (หมายถึงเป็นฝ่ายถูก) นอกจากที่กล่าวมาแล้ว จะถือว่าลูกค้าเสียประวัติ ซึ่งรายละเอียดมีระบุไว้ในกรมธรรม์

ผมเป็นลูกค้ากับทิพยประกันภัยชั้น1 ซ่อมห้าง รถผมและคู่กรณีถอยมาชนกัน ซึ่งไม่รู้ว่าใครผิดใครถูก แต่ทางรถคู่กรณีไม่มีประกันภัย ผมจึงเรียกพนักงานของบริษัทประกันผมมาแทน แล้วพนักงานของทิพย ก็ออกใบเคลมให้ โดยระบุว่าเป็นการประมาทร่วม ต่างคนต่างซ่อม อย่างนี้ป

ในช่วงความคุ้มครองของกรมธรรม์รถยนต์ (1 ปี) ในกรณีที่ได้ประวัติดี คือ ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย (หมายถึงผู้เอาประกันภัยไม่ได้แจ้งเคลมประกัน) มีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอก และรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฏหมาย (หมายถึงเป็นฝ่ายถูก) นอกจากที่กล่าวมาแล้ว จะถือว่าลูกค้าเสียประวัติ ซึ่งรายละเอียดมีระบุไว้ในกรมธรรม์

02 เคลมประกันรถยนต์ไม่มีคู่กรณี

ถ้าจอดรถริมถนน แล้วกลับมาพบว่ามีรอยเฉี่ยวชน แต่คู่กรณีได้หนีไปแล้ว มีแต่รอยเฉี่ยวและสีรถที่ติดอยู่ที่ตัวรถ ถ้าแจ้งประกันและต้องการจะเคลมรอยเฉี่ยวชนที่เกิดขึ้น จะเสียค่าเสียหายส่วนแรกหรือไม่ ?

ลักษณะเหตุที่สอบถามเข้าเงื่อนไขตามกรมธรรม์ข้อที่ 4 (ก) ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียค่าเงื่อนไข 1,000 บาทแรกของความเสียหาย อันมิได้เกิดจากการชนหรือคว่ำ หรือกรณีที่เกิดจากการชน แต่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้

เบิก พรบ.ต้องเตรียมหลักฐานใดบ้าง และในกรณีผู้ขับขี่หรือผู้บาดเจ็บไม่ใช่เจ้าของรถ จะเบิกได้เต็มหรือไม่ ?

1. ใครก็ตามที่เป็นผู้ประสบภัยจากรถมีสิทธิได้รับการคุ้มครองเต็มตาม พรบ.หากมีประกันภัยเพียงแต่จะได้รับการชดใช้ไม่เท่ากัน ระหว่างผู้ขับขี่กับผู้โดยสาร

2. เอกสารในการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น

       - ใบเสร็จค่ารักษา,ใบแจ้งหนี้

       - ใบรับรองแพทย์

       - สำเนาบัตรประตัว

รถขูดฟุตบาท กับหินกระเด็นใส่ ถามว่าจะเคลมประกัน ต้องเสีย 1,000 บาทหรือไม่ครับ ถ้าเสีย จะคิดเป็นครั้งใช่รึไม่ครับ แล้วจะเคลมตรงที่มีรอยได้กี่จุดครับ ?

รถชนฟุตบาทเคลมประกันได้ ไม่ต้องเสียค่าเงื่อนไข 1,000 บาท หินกระเด็นใส่ หากความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้ บุบ, แตก, ร้าว ไม่ต้องเสีย 1,000 บาท แต่หากกระเด็นใส่เสียหายเฉพาะพื้นผิวสีรถต้องเสีย การเรียกเก็บค่าเงื่อนไข 1,000 บาทจะเรียกเก็บต่อเหตุการณ์หรือต่อครั้ง

ทำประกันชั้น 1 รถชนขอบฟุตบาท และด้านข้างมีรอยขูดโดยคน สามารถเคลมได้ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 2000 บาท อยากทราบว่าประกันชั้น 1 จะต่างอะไรกับ 2+

เงื่อนไขของประกันประเภท 1 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2552 ในลักษณะเคลมที่มีความเสียหายเฉพาะพื้นสีผิวของตัวรถ จะถูกเรียกเก็บ 1,000 บาทต่อเหตุการณ์ ยกเว้นการชนที่มีแผล บุบ, แตก, ร้าว จะไม่เข้าเงื่อนไขที่ต้องเสีย

ถ้าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ ทั้งชนฟุตบาทและถูกขูดขีดโดยคน จะไม่สามารถเคลมได้ จะเคลมได้ก็ต่อเมื่อรถประกันชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (เช่น จยย.รถยนต์ ฯลฯ) หากรถคว่ำเองหรือชนต้นไม้, ชนรั้ว, ชนเสา ฯลฯ จะเคลมไม่ได้เลย

ผมต้องการเคลมสีรถทั้งคันไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้างเนื่องจากผมชนประตูบ้าน และรอยขีดข่วนมากจนเป็นรอยเกือบทั้งคันต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ และสามารถเอารถเข้าศูนย์ไหนได้บ้างครับ ? (แถว จ.นนทบุรี)

จะมีค่าใช้จ่ายใดๆหรือไม่คงต้องพิจารณาหลายอย่างครับ เช่น มีความเสียหายเกิดก่อนเอาประกัน หรือมีการเสื่อมสภาพ หรือมีการแจ้งเพิ่มให้ทำสีในส่วนของรถที่ไม่มีความเสียหายเพื่อให้รถมีความสวยงาม ฯลฯ เป็นต้น ต่างๆเหล่านี้คงต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม การเคลมลักษณะอย่างนี้ควรต้องนำรถไปติดต่อที่บริษัทฯ เพราะจะได้ตรวจสอบกันอย่างละเอียด และสามารถตอบคำถามหรือข้อโต้แย้งได้ทั้งหมดครับ ส่วนศูนย์ซ่อมโตโยต้าแถวจังหวัดนนทบุรี ลองดูสัก 3 ที่นะครับ

- บจ.โตโยต้า ( นนทบุรี ) โทร. 029505000

- บจ. โตโยต้า ( ดอนเมือง ) โทร. 029980217

- บจ. โตโยต้า ( บางบัวทอง ) โทร. 025712299

มีการขับถอยหลังไปชน ก้อนหินสีถลอก 1 ชิ้น, รถเป็นประกันภัยชั้น 1 ครับ จะสามารถซ่อมประกันได้ไหม และต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ โดยไม่มีคู่กรณี และจะส่งผลต่อค่าเบี้ยประกันปีหน้าหรือไม่ แล้วขั้นตอนต้องทำอย่างไรครับ ?

รถประกันประเภท 1 ชนก้อนหินสามารถเคลมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ครับ วิธีการเคลมคือให้โทรไปแจ้งเหตุก่อน ผู้รับแจ้งจะให้เลขเคลมและแนะนำอู่ใกล้บ้าน ให้ไปทำเคลม Online ได้ที่อู่เลย และทุกเคลมที่เกิดจากความประมาทหรือไม่สามารถแจ้งคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ ล้วนมีผลกระทบกับค่าเบี้ยประกันในปีหน้าทั้งสิ้น ถ้ารถของคุณ เพิ่งทำประกันปีนี้เป็นปีแรก การเคลมครั้งนี้จะทำให้คุณไม่ได้รับส่วนลดประวัติดีในปีต่ออายุครับ

หากถูกมอเตอร์ไซด์ชนกระจกมองข้างหัก ไม่สามารถมองเลขทะเบียนรถได้ทัน จะสามารถเคลมรถได้อย่างไรบ้าง ?

หากรถเอาประกันประเภท 1 ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะได้รับความคุ้มครอง แต่เนื่องจากเป็นอุบัติเหตุที่มีการเฉี่ยวชนกันกับรถอื่นและไม่สามารถแจ้งให้บริษัทฯทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบเอง 2,000.-บาทแรกของความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้คงต้องพิจารณาประเด็นอื่นๆ ประกอบอีกด้วย

ถ้ารถมีรอยเฉี่ยวชน หรือรอยขีดข่วนซึ่งไม่มีคู่กรณี จะทำการเคลมประกันได้หรือเปล่า ?

กรณีรถมีรอยถูกขีดข่วน สามารถเคลมได้ครับ ส่วนรอยที่ถูกเฉี่ยวชน หากเป็นรอยเฉี่ยวชนที่เกิดจากการเฉี่ยวชนกับรถอื่น ควรต้องแจ้งรายละเอียดของรถอื่นนั้นให้บริษัทฯ ทราบด้วย ถ้าไม่สามารถแจ้งได้ โดยหลักการอาจต้องเสียค่า EXCESS ครับ

โดนขูดสีรอบคัน ตอนนี้ประกันภัยชั้น 1 อยู่ไม่เคยมีประวัติเสีย จะสามารถเคลมได้ไหม ?

โดยหลักแล้ว สามารถเคลมได้ครับ แต่คงต้องตรวจสอบข้อมูลบ้างบางประการครับ

รถของดิฉันทำประกันชั้น1 ล้อแม๊กซ์ไปครูดกับฟุตบาททำให้เกิดความเสียหาย เนื้อแม๊กซ์หลุดหายไป พอนำรถไปเคลม ปรากฏว่าทางบริษัทบอกว่าจะปัดให้ แต่ดิฉันต้องการจะเปลี่ยนไม่ต้องการปัด จะทำได้หรือไม่ ?

การทำประกันประเภท 1 คือการที่บริษัทฯจะให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ประกัน ส่วนการที่จะชดใช้โดยการเปลี่ยนอะไหล่ให้ใหม่ หรือจะใช้วิธีซ่อมนั้น ขึ้นอยู่กับระดับของความเสียหายว่ามากหรือน้อยครับ ถ้าเสียหายมากจริงก็ต้องเปลี่ยน ถ้าเสียหายไม่มากก็คงต้องเคลมเป็นการซ่อม แต่ถ้าการซ่อมมีผลต่อการใช้งานของรถที่ไม่สมบูรณ์ ก็ควรต้องเปลี่ยนครับ ลองคุยกับพนักงาน หรือลองคุยกับผู้จัดการส่วนที่เป็นหัวหน้างานนั้นๆ ดูอีกทีครับ

ขับรถไปเสยขอบฟุตบาท ทำให้สเกิ้ตข้างรถขูดกับฟุตบาท ทำให้เกิดความเสียหาย จะต้องทำอย่างไร ? ค่าเสียหาย 2700 บาท

สามารถเคลมได้ครับโดยเลือกวิธีการเคลมแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้

1. นำรถมาติดต่อที่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ออกใบรับรองความเสียหายให้คุณถือไปเข้าซ่อมที่อู่ในเครือ

2. โทรแจ้งไปที่บริษัทฯ เพื่อให้พนักงานไปพบและออกใบรับรองความเสียหายให้คุณถือไปเข้าซ่อมที่อู่ในเครือ

3. โทรแจ้งไปที่บริษัทฯ เพื่อขอเลขเคลม แล้วขอรายชื่ออู่ในเครือที่คุณสามารถไปเปิดเคลมและจัดซ่อมได้เลย

ผมทำประกันชั้น 1 กับทิพยประกันภัยเอาไว้ นำรถไปจอดในที่สาธารณะ ที่ประตูด้านขวาที่มือจับเป็นรอยงัดเผยอ ออกมา จะทำอย่างไรครับ ?

โทร.ไปแจ้งเคลมได้เลยครับ แต่ถ้ามีอุปกรณ์สูญหายด้วยหรือมีความเสียหายมากๆ ต้องแจ้งความ แล้วคัดประจำวันมาด้วย ถ้าเสียหายมีร่องรอยเล็กๆ น้อยๆ ก็น่าจะอนุโลมไม่ต้องแจ้งความก็ได้ครับ

ไปเที่ยวห้างจอดรถไว้กลับออกมา รถมีรอยบุบตรงมุมประตูคนนั่งหลังฝั่งคนขับ แบบนี้ไม่มีคู่กรณีจะเคลมได้ไหมคะ ทำประกันภัยชั้น 1 กับทิพยประกันภัย ?

เคลมได้ครับ แต่อาจเข้าเงื่อนไข มี DEDUCTIBLE คือต้องรับผิดชอบ 2,000.- บาทแรกของความเสียหาย เพราะไม่สามารถแจ้งรายละเอียดของรถที่ชนได้ แต่ขอให้คุยรายละเอียดกันอีกทีตอนแจ้งเคลมครับ

ขณะนี้รถผมกำลังจะหมดอายุของกรมธรรณ์ประกันภัยครับ และผมต้องการเคลมรถรอบคัน ผมจะสามารถทำได้รึเปล่าครับ ?

สามารถเคลมได้ครับ

ยางรถแตก เปลี่ยนยางแล้ว แจ้ง cliam แล้ว ต้องการตั้งเบิก 50% ไม่ทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เพื่อไปเบิกเงิน แล้วใช้เวลานานไหม ?

ถ้าแจ้งเคลมและได้ใบเคลมแล้ว ให้นำใบเคลม, ใบเสร็จรับเงินไปติดต่อก็จะได้รับเงินเลย (กรณีไม่เกิน5,000.-บาท) และถ้าผู้เอาประกันไม่สามารถไปด้วยตัวเองให้มอบอำนาจไปด้วยครับ ติดต่อวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

พอดีว่าขับรถเลี้ยวเข้าบ้านแล้วเกิดไปเบียดกับเสาบ้าน ต้องการจะเคลม ทำประกันชั้น 1 ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?

ไม่น่าต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรครับ

สเกิร์ตหน้าและหลังมีรอยเฉี่ยวฟุตบาทมานานแล้ว จะสามารถเคลมได้หรือเปล่าครับ แล้วต้องเสีย 2,000 บาทด้วยรึเปล่า ถ้าได้ ผมอยู่แถวพระราม 2 สามารถโทรเคลมได้ที่เบอร์อะไรครับ ? ถ้ากรมธรรม์ของผมเป็นแบบซ่อมห้าง สามารถเข้าซ่อมที่นี่ได้ไหมครับ

- ความเสียหายที่สเกิร์ตสามารถเคลมได้ครับ ส่วนจะต้องเสีย DEDUCTIBLE 2,000 บาทหรือไม่คงต้องดูที่ลักษณะการเกิดเหตุ

- กรมธรรม์ซ่อมห้างหมายความว่าสามารถนำรถไปซ่อมที่ใดก็ได้ ถึงแม้ค่าซ่อมของอู่นั้นๆ จะแพงกว่าอู่ทั่วไป บริษัทฯก็จะจ่ายให้

- และหากคุณเอารถเข้าซ่อมที่อู่ที่มีรายชื่อของบริษัทฯ คุณจะไม่ต้องสำรองจ่ายใดๆ แต่หากนำรถเข้าซ่อมที่อู่นอกเหนือจากนี้ คุณคงต้องสำรองจ่ายครับ

- การโทรเคลมรถ เพื่อให้บริษัทฯ ส่งพนักงานไปทำเคลมให้นั้น โทรได้ที่เบอร์ 02-2480059

ขับรถบนถนน กำลังซ่อมแซม โดนยางมะตอยกระเด็นใส่หน้ารถ แล้วขัดล้างไม่ออก เลยต้องการพ่นสีเดิมทับ สามารถเคลมประกันได้ไหมครับ แล้วต้องเสียค่า Deductable เพิ่มไหมครับ แล้วจะมีประวัติให้ต้องเพิ่มเบี้ยในการต่ออายุต่อไปไหมครับ ?

กรณีโดนยางมะตอยกระเด็นใส่ หากขัดไม่ออกต้องทำสีใหม่ สามารถเคลมได้ (แต่วิธีการต้องให้อู่ขัดสีก่อน ซึ่งปรกติจะขัดออก) ส่วนเรื่องค่าเงื่อนไขถ้าเป็นกรมธรรม์เก่าไม่ต้องเสีย หากเป็นกรมธรรม์ใหม่ คือกรมธรรม์ที่เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ 1 ม.ค. 2552 จะต้องเสีย 1,000 บาท ส่วนเรื่องประวัติถือว่าเสียแน่นอน

03 คู่กรณีของลูกค้าทิพยประกันภัย

การพิจารณาการจ่ายสินไหม กรณีโดยสารรถสาธารณะที่ทำประกันกับทิพย แล้วเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัส บริษัทจะใช้เวลาพิจารณาค่าสินไหมที่ผู้บาดเจ็บเรียกร้องตามมาตรฐานนานเท่าไร และพิจารณาจ่ายตามอาการอย่างไร

ไม่ว่าผู้ประสบภัยจะเป็นผู้โดยสารในรถโดยสารสาธารณะ หรือในรถอื่นๆ ก็ตาม หากรถคันดังกล่าวทำประกันกับทิพยฯ การพิจารณาสินไหมจะเหมือนกันครับ คือจะจ่ายตามค่ารักษาอันจำเป็นที่เกิดขึ้นจริง และค่ารักษาอันจำเป็นที่จะเกิดในภายหน้า ทั้งนี้ต้องอยู่ที่วงเงินที่เจ้าของรถทำประกันไว้ด้วยครับ

หากว่าผมขับรถชน รถที่ทำประกันชั้น1 ของทิพยประกันภัย แล้วรถผมไม่มีประกัน และผมยินดีชดใช้ค่าเสียหาย ทางบริษัททิพยประกันภัยมีขั้นตอนในการเรียกร้องค่าเสียหายอย่างไรบ้างครับ และผมสามารถชำระได้โดยวิธีใดบ้าง บัญชีที่สามารถโอนเงินเพื่อชำระหนี้มีอะไรบ้าง ?

ผู้ที่ดำเนินการเรียกร้องในเบื้องต้นจะเป็นพนักงานสำรวจอุบัติเหตุที่ออกไปสำรวจ แต่ถ้าท่านไม่ได้ชำระในเบื้องต้นนี้ การดำเนินการเรียกร้องจะเปลี่ยนมือจากพนักงานสำรวจ เป็นหน่วยงานติดตามเรียกร้อง ซึ่งจะออกใบรับเงินชั่วคราวให้ก่อน หลังจากนั้นจึงส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ภายหลัง

หากต้องการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงก็ได้ครับ มีหลายบัญชี แต่แจ้งให้ทราบบัญชีเดียวก่อนครับ ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนอโศก ดินแดง ชื่อบัญชี บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน ) เลขที่ 056-1-05949-7 แต่ต้องแจ้งให้พนักงานคนที่ท่านติดต่อทราบด้วยเพื่อพนักงานจะได้ส่งใบเสร็จให้ท่านได้

04 พ.ร.บ.

พรบ. ขาด ทำประกันประเภท 1 ไว้ รถชนทำให้บุคคลภายนอกต้องได้รับบาดเจ็บ บริษัทประกันต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลด้วยใช่ไหมครับ ?

บริษัทประกันภัย จะเริ่มรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนต่อการบาดเจ็บ ในส่วนที่เกินความรับผิดชอบของ พรบ.ขึ้นไป หมายความว่าค่ารักษาของบุคคลภายนอกที่ไม่เกิน 50,000 บาท (ความคุ้มครองของ พรบ.) นั้น ผู้เอาประกันต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

ดิฉันได้ทำ พรบ.จักรยานยนต์ไว้กับ ทิพยประกันภัย แฟนขับไปเกิดอุบัติเหตุรถล้ม ได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสินแพทย์ โดยใช้บัตรประกันอุบัติเหตุไปแล้ว ส่วนรถต้องซ่อม... สามารถที่จะเรียกร้องค่าทดแทนอะไรได้จากทิพยประกันภัยหรือไม่ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ?

ในกรณีที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และตนเองเป็นฝ่ายประมาท จะได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ พรบ. ดังนี้ ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นที่จ่ายไปตามจริงในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท การเรียกร้องจะต้องใช้ใบเสร็จต้นฉบับและเอกสารอื่นๆ เช่นใบรับรองแพทย์, ปจว., สำเนาบัตรประชาชน โดยติดต่อเรียกร้องได้ที่ บ. ทิพยประกันภัย สำนักงานใหญ่, สาขา หรือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เบิก พรบ.ต้องเตรียมหลักฐานใดบ้าง และในกรณีผู้ขับขี่หรือผู้บาดเจ็บไม่ใช่เจ้าของรถ จะเบิกได้เต็มหรือไม่

1. ใครก็ตามที่เป็นผู้ประสบภัยจากรถมีสิทธิได้รับการคุ้มครองเต็มตาม พรบ.หากมีประกันภัยเพียงแต่จะได้รับการชดใช้ไม่เท่ากัน ระหว่างผู้ขับขี่กับผู้โดยสาร

2. เอกสารในการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น

     - ใบเสร็จค่ารักษา,ใบแจ้งหนี้

     - ใบรับรองแพทย์

     - สำเนาบัตรประตัว

ขับจักรยานยนต์แล้วสุนัขตัดหน้าทำให้ จยย. ล้มแล้วเกิดบาดแผล เบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่

กรมธรรม์ พรบ.ให้ความคุ้มครองกรณีรถ จยย. ล้ม ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บเบิกค่ารักษาได้ไม่เกิน15,000 บาท ตามที่จ่ายไปจริง หลักฐานที่ใช้

1. ประจำวันของตำรวจที่แจ้งความรถล้ม

2. ใบเสร็จค่ารักษา

3. ใบรับรองแพทย์

4. สำเนาบัตรประชาชนคนเจ็บ

5. สำเนาทะเบียนรถ

05 น้ำท่วม

1. ถ้าน้ำท่วมรถยนต์ ทำประกันภัยชั้น1 ทางประกันจะจ่ายอย่างไร หรือ ครอบคลุมการซ่อมรถ จากน้ำท่วมหรือไม่ ?

รถยนต์ที่ทำประกันภัยประเเภท 1 หากถูกน้ำท่วมเสียหาย บริษัทประกันภัย จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น แบ่งเป็น

1. หากน้ำท่วมไม่มากและสามารถจัดซ่อมได้บริษัทก็จ่ายค่าซ่อมที่เกิดขึ้นทั้งหมด

2. หากน้ำท่วมมาก ขนาดเสียหายถึงระบบไฟฟ้า ซึ่งไม่คุ้มค่าการจัดซ่อม บริษัทจะพิจารณาจ่ายเต็มทุนประกัน โดยที่ลูกค้าจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ของรถให้บริษัทประกันภัย

06 อื่นๆ

หลังจากแจ้งความเรื่องยางอะไหล่รถยนต์หายแล้ว จะสามารถใช้ใบแจ้งความในการเคลมได้โดยจะมีระยะเวลากำหนดหรือไม่ หรือว่าสามารถใช้ได้ตลอดจนกว่าจะครบรอบปีประกัน ?

เรื่องใบแจ้งความยางอะไหล่ที่หาย ควรจะนำไปเคลมไม่เกินวันที่คุ้มครองในกรมธรรม์นั้นๆ ครับ

หลังจากได้ถอยหลังชนคู่กรณี และแจ้งทางบริษัทไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการเคลมประกัน เพราะว่าเคยนำรถไปเคลมที่ศูนย์ที่ซื้อรถมา แต่ผมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก ดังนั้นจึงยังไม่ได้ทำการเคลม ผมไม่เข้าใจว่ารถผมทำประกันชั้น 1 แล้วทำไมยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเองครับ

กรณีอุบัติเหตุที่ถอยชนรถคู่กรณี ควรมีการแจ้งและนัดให้บริษัทฯ ส่งพนักงานไปทำเคลมให้เรียบร้อยเลยทีเดียว ไม่ควรปล่อยไว้ครับ กรณีนำรถเข้าซ่อมศูนย์แล้วต้องจ่ายค่าซ่อมเพิ่ม เป็นเพราะว่าค่าซ่อมของศูนย์จะแพงกว่าค่าซ่อมของอู่ธรรมดาทั่วไป หากซื้อกรมธรรม์ประเภท 1 ที่ระบุว่า "ขอซ่อมห้าง" ก็จะไม่ต้องออกเงินค่าซ่อมเพิ่ม เพียงแต่ต้องจ่ายค่าเบี้ยแพงขึ้นอีกนิดครับ แต่เดี๋ยวนี้อู่ทั่วไปมีจำนวนมากที่ขึ้นทะเบียนเป็นอู่กลางของกรมการประกันภัย มีมาตรฐานที่กรมการประกันภัยรับรองอยู่ ซึ่งถ้าเข้าซ่อมอู่เหล่านี้ก็จะไม่ต้องออกเงินเพิ่มครับ

อยากสอบถามเกี่ยวกับ ประกันภัยชั้น 1 ของ บริษัททิพยประกันภัย ว่า มีการแยกประกันภัยชั้น 1 เป็น ประเภท High Class ด้วยเหรอ เนื่องจากว่าทางผมมีการเคลมค่าซ่อมรถ แล้วทางประกันภัยให้ไม่เต็มจำนวนที่ไปซ่อมจริง โดยให้เหตุผลว่าไม่ใช่ High Class ?

ในระบบเคลมของทิพยฯ ไม่มีคำว่า High Class นะครับ แต่อาจจะมีการแยกการทำประกันรถยนต์ประเภท 1 เป็น 2 แบบ คือ ซ่อมห้าง กับ ไม่ซ่อมห้าง ซึ่งค่าเบี้ยประกันจะไม่เท่ากัน ลูกค้าจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกซื้อตามความต้องการครับ

ตรายี่ห้อและรุ่นบริเวณท้ายรถสูญหาย แจ้งความป็นหลักฐานไว้แล้ว ต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป ?

ถ้ามีประกันภัยประเภท 1 เคลมได้ครับ จะโทรแจ้งให้บริษัทฯ ส่งพนักงานไป หรือจะนำรถไปติดต่อเองก็ได้ กรณีอย่างนี้ถ้านำรถไปติดต่อเองจะดีกว่า เพราะจะได้ตรวจสอบรายละเอียดได้ครับ

ถ้าผมทำประกันรถชั้นหนึ่ง แล้วรถถูกโขมยล้ออะไหล่ ผมต้องจ่ายค่ายางครึ่งนึงหรือไม่ครับ ?

การที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายค่ายาง 50% ถือเป็นการรับภาระค่าเสื่อมสภาพของยางที่สึกหรอไปเพราะการใช้งาน หากพิสูจน์ได้ว่ายางที่ถูกโขมยเป็นยางใหม่เอี่ยมที่ไม่เคยใช้งานเลย ผู้เอาประกันก็ไม่ต้องจ่ายค่าเสื่อมสภาพครับ

สีรถยนต์หลุด (ไม่ได้เกิดจากการชน เป็นเพราะรถยนต์ใช้มานานแต่ใช้บริการประกันภัยชั้น 1 อยู่ประวัติรถยนต์ไม่เคยชน) จะสามารถเคลมได้ไหมครับ ?

ความเสียหายที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของรถยนต์ เคลมไม่ได้ครับ

โดยปกติทางบริษัทจะจ่ายค่าซ่อมรถในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเอง ไม่มีคู่กรณี สูงสุดกี่เปอร์เซ็นของทุนประกัน ก่อนที่จะคืนทุนประกันครับ ?

กรมธรรม์กำหนดว่า หากรถมีความเสียหายโดยสิ้นเชิง ก็จะต้องคืนทุนประกัน คำว่า "ความเสียหายโดยสิ้นเชิง" ก็คือรถที่มีค่าซ่อมสูงถึง 70% ของมูลค่ารถหรือของทุนประกัน (เรามักจะนำมูลค่ารถมากำหนดเป็นทุนประกัน) ดังนั้น ถ้าค่าซ่อมสูงไม่ถึง 70% ก็จะใช้วิธีจัดซ่อมให้ครับ

ได้ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 จ่ายเบี้ยประกันซ่อมห้าง ต้องการจะนำรถไปซ่อมสีตัวถังรอบคัน ไม่ทราบว่าจะนำรถยนต์เข้าไปที่ศูนย์บริการได้มั๊ย (อยากทราบว่า ศูนย์บริการโตโยต้าพิธานพานิชย์ สาขาปัตตานี อยู่ในเครือด้วยหรือเปล่า) ?

สามารถนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการโตโยต้าพิธานพานิชย์ สาขาปัตตานี ได้ครับ แต่ต้องแจ้งเคลมกับทางบริษัทฯที่สาขาหาดใหญ่ (โทร.074-345301-4) เพื่อให้พนักงานออกใบเคลมให้คุณถือไปที่ศูนย์ดังกล่าวก่อน

แจ้งเคลมแล้ว และได้ใบเคลมมาแล้ว แต่ยังไม่ว่างนำรถไปเข้าอู่เลย มีกำหนดเวลาสิ้นสุดไหมครับ

มีกำหนด 2 ปี ตามกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติไม่ควรเก็บไว้นาน เพราะอาจมีปัญหา เช่น รถอาจขึ้นสนิม รถอาจไปเฉี่ยวชนซ้ำ ฯลฯ จะทำให้เคลียร์เรื่องยุ่งยากขึ้น และควรเข้าซ่อมก่อนหมดอายุ 2 เดือน เพื่อเป็นการเผื่อเวลาให้อู่ตั้งเบิก

ผมได้ทำการเคลมล้อกับยางครับ โดยที่ผมได้ไปซื้อล้อและยางมาเองและนำบิลมาเบิกกับทางบริษัท (เหมือนของเดิม) อยากทราบว่า 1. สามารถจ่ายเป็นเงินสดได้หรือไม่ ? 2. ถ้าเจ้าของรถไม่ได้ไปรับเงินเอง จะต้องทำอย่างไรบ้างครับ ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง ?

จ่ายเป็นเงินสดได้ครับ

ถ้าไม่สามารถไปได้ด้วยตนเองต้องใช้

    1.ชุดมอบอำนาจ (ใบมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ)

    2.ใบเสร็จตัวจริง

    3.ซากอะไหล่ที่เสียหาย (ให้ติดไปด้วยครับ เพราะไม่ทราบว่าการเคลมในเบื้องต้นมีการคุยกันเอาไว้อย่างไร)

รถโดนชนด้านท้ายกันชนหลัง (เป็นไฟเบอร์) เสียหาย แต่ไม่แตกหรือฉีดขาดมากนัก มีพนักงานมาออกใบเคลมให้ นำรถไปเข้าซ่อมที่อู่ ปรากฏว่างานไม่เรียบร้อย จะต้องทำยังไงควรเป็นหน้าที่ของอู่คุยกับประกันใช่หรือไม่ครับ

เป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จะต้องแก้ปัญหานี้ให้ครับ จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและโทร.กลับไปโดยด่วนครับ

รถเกินสามปี ทำประกันชั้นหนึ่ง เคลมกันชนทำไมได้แค่อะไหล่มือสอง ทำไมไม่ได้ของใหม่ครับ ?

เมื่อรถได้รับความเสียหาย ก็ต้องมีการชดใช้คืนให้อยู่ในสภาพเดิม ตามหลักแล้ว บริษัทประกันจะชดใช้ให้ตามสภาพของอะไหล่ที่เสียหายครับ

จะเอารถไปที่สำนักงานเอง วันที่เอารถไปถ่ายรูป ต้องให้แม่ไปด้วยหรือเปล่า แล้วจะเคลมทำสีทั้งคัน ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมั้ยครับ (ประกันชั้นหนึ่ง ซ่อมห้าง) ?

การเคลมรถจะให้ความสำคัญกับผู้ขับขี่มากกว่าครับ ส่วนการทำสีทั้งคัน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มหรือไม่นั้น คงต้องพิจารณาหลายเรื่อง วันทำเคลมพนักงานจะแจ้งให้ทราบครับ

อะไหล่ประเภทแบตเตอรี่ เมื่อหมดอายุการใช้งาน แต่ไม่ได้เกิดจากการชน หรือบุบ สามารถเคลมเปลี่ยนใหม่ได้หรือไม่ ?

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ จะคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถรวมถึงอุปกรณ์ ที่เสียหายจากอุบัติเหตุเท่านั้น ไม่รวมถึงการเสื่อมสภาพ เช่น แบตเตอรี่,ยางรถยนต์ หรือสีที่พ่นมากับตัวรถ เว้นแต่รถเกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้ชิ้นส่วนดังกล่าวเสียหายด้วย แต่การชดใช้ก็ต้องหักค่าเสื่อม

ติดตั้ง central lock เพิ่มจากตัวแทนขาย โดยรวมอยู่ในโปรโมชั่นรถ ใช้มาประมาณ 3 ปี เกิดการช็อตสามารถเคลมได้หรือไม่ ?

อุปกรณ์หรือของตกแต่งที่ติดเพิ่มจากมาตรฐานโรงงาน จะต้องแจ้งบริษัทประกันภัยให้ทราบก่อน ส่วนความเสียหายของตัวรถหรืออุปกรณ์ จะต้องเป็นความเสียหายจากอุบัติเหตุเท่านั้นถึงจะคุ้มครอง สำหรับความเสียหายกรณีนี้เกิดจาก ความเสียหายจากการใช้งาน จึงไม่ได้รับความคุ้มครอง

กรณียางอะไหล่หาย จะต้องทำอย่างไร ทำประกันชั้น 1 ไว้ และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเคลมหรือไม่ ?

1. แจ้งความกับตำรวจพร้อมขอถ่ายสำเนาประจำวันที่แจ้งความไว้

2. โทรแจ้งเคลมมาที่ 02-2480059 จะมีเจ้าหน้าที่รับแจ้งและดำเนินการให้

3. หรือนำรถ พร้อมสำเนาประจำวันมาติดต่อที่บริษัทฯ สนญ. ถนนพระรามเก้า โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

สามารถเปลี่ยนสีรถยนต์โดยใช้ประกันภัยได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องเสียเพิ่มเท่าไร ?

การเคลมรถโดยการซ่อมสี จะต้องมีความเสียหายจากอุบัติเหตุเท่านั้น ส่วนเรื่องการจะเปลี่ยนสีหลังจากมีความเสียหายแล้ว สามารถทำได้หากค่าเสียหายไม่เพิ่มขึ้น หรือหากมีเพิ่มขึ้น ลูกค้าจะต้องจ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้น

คนขับรถจักรยานยนต์ไม่มีใบขับขี่ และ พรบ.ขาดไป 2 วันก่อนเกิดเหตุ จะได้สินไหมหรือไม่ ?

1. กรณีใบขับขี่ไม่มี พรบ.ไม่ขาด เมื่อเกิดเหตุ กรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง

2. กรณีกรมธรรม์ขาดหรือหมดอายุ เมื่อเกิดเหตุกรมธรรม์ไม่ให้ความคุ้มครอง

07 การเดินทางไม่เป็นไปตามแผน

กรณีจองการเดินทางไว้ แต่ไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากนายจ้างไม่อนุมัติวันลา จะสามารถเรียกร้องสินไหมยกเลิกการเดินทางได้หรือไม่ ?

กรมธรรม์นี้จะไม่คุ้มครองการยกเลิกการเดินทางเนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นของนายจ้าง

08 ระยะเวลาความคุ้มครอง

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางมีระยะเวลาคุ้มครองกี่วัน ?

1-180 วัน ตามแต่ระยะเวลาที่ลูกค้าจะเลือกเดินทาง

09 ความคุ้มครอง

ประกันอุบัติเหตุเดินทางคุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายหรือไม่ ?

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกาย

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง คุ้มครองการสูญเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย และค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยหรือไม่ ?

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางจะคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างเดียว และไม่รวมค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย หากลูกค้าต้องการให้คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วยด้วย จะต้องทำประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพอีกฉบับหนึ่ง

10 การเบิกค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ

ค่ารักษาพยาบาลจะเบิกซ้ำซ้อน จากหน่วยงานที่ให้สวัสดิการ/สิทธิ์ประกันสุขภาพของบริษัทอื่น ได้หรือไม่ ?

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลเต็มจำนวนแล้ว จากสวัสดิการ/สิทธิประกันสุขภาพของบริษัท ก็จะไม่สามารถเบิกเงินชดเชยได้อีก แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลแล้วเพียงบางส่วน ก็สามารถเบิกเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เหลือตามเงื่อนไขกรมธรรม์กับบริษัทฯ ได้

11 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเสียหาย ประกันอัคคีภัย

การประกันอัคคีภัย เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้บางส่วน จะมีการจ่ายสินไหมทดแทนอย่างไร ?

สำหรับการประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย มีหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาชดใช้ค่าเสียหายดังนี้ พิจารณามูลค่าทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย จำนวนเงินที่เอาประกันภัย มูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย

     - กรณีที่จำนวนเอาประกันภัยไว้ มากกว่าหรือเท่ากับ 70% ของมูลค่าทั้งหมดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (100%) ขณะเกิดความเสียหาย บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้เอาประกันเต็มจำนวนความเสียหาย (แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกัน) ยกตัวอย่างเช่น บ้านหลังหนึ่งมีมูลค่าทั้งหมด (100%) = 1,000,000 บาท เอาประกันภัยไว้ 700,000 บาท (70%) เพลิงไหม้ ได้รับความเสียหายบางส่วน = 250,000 บาท บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้ 250,000 ตามความเสียหายจริง (แต่ไม่เกินทุนประกัน)

     - กรณีที่จำนวนเอาประกันภัยไว้ ต่ำกว่า 70% ของมูลค่าทั้งหมดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (100%) ขณะเกิดความเสียหาย ให้ถือว่าผู้ประกันภัยรับความเสี่ยงภัยไว้เองในส่วนที่แตกต่างกับมูลค่าที่แท้จริง จะต้องใช้หลักการเฉลี่ยค่าเสียหาย ( Law of Average ) มาพิจารณาจ่ายค่าเสียหาย เช่น บ้านหลังหนึ่งมีมูลค่าทั้งหมด (100%) = 1,000,000 บาท เอาประกันภัยไว้ 500,000 บาท (50%) เพลิงไหม้ ได้รับความเสียหายบางส่วน = 250,000.00 บาท บริษัทฯจะชดใช้ค่าเสียหายให้ 125,000 บาท (50% ของมูลค่าความเสียหาย)

12 เคลมประกันการเดินทาง กรณีเจ็บป่วย

ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเดินทางไปต่างประเทศนั้น บริษัทมีโรงพยาบาลในเครือของตนเองหรือไม่ ?

บริษัทไม่มีโรงพยาบาลในเครือในต่างประเทศ ลูกค้าต้องสำรองเงินออกไปก่อน และมาตั้งเรื่องเบิกจ่ายภายหลัง

กรณีมารดา/สามี/ภรรยาของของผู้เอาประกันเจ็บป่วยร้ายแรง หรือเสียชีวิตกระทันหัน สามารถเรียกร้องสินไหมการยกเลิกการเดินทางได้หรือไม่ ?

การพิจารณาชดใช้จะขึ้นอยู่กับการแถลงข้อเท็จจริง และ บริษัทจะชดใช้เงินคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของการบอกเลิกการเดินทาง ที่เกิดขึ้นหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับแล้ว

สำหรับค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้าบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อเป็นค่ามัดจำหรือจองตั๋วเดินทาง หรือค่าที่พัก ตามที่ระบุในตารางความคุ้มครอง และ เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย

กรณีเจ็บป่วยจากโรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน สามารถเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดจากการได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลในต่างประเทศได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลในต่างประเทศอันเนื่องมาจากโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน

13 สินไหมรถยนต์

ตรายี่ห้อและรุ่นบริเวณท้ายรถสูญหาย แจ้งความป็นหลักฐานไว้แล้ว ต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป ?

ถ้ามีประกันภัยประเภท 1 เคลมได้ครับ จะโทรแจ้งให้บริษัทฯ ส่งพนักงานไป หรือจะนำรถไปติดต่อเองก็ได้ กรณีอย่างนี้ถ้านำรถไปติดต่อเองจะดีกว่า เพราะจะได้ตรวจสอบรายละเอียดได้ครับ

แจ้งเปิดเคลมไปแล้วแต่ยังไม่ได้นำรถเข้าซ่อมเลย ไม่ทราบว่าทางบริษัทกำหนดระยะเวลาไว้นานเท่าไร ?

อายุความตามกฎหมาย 2 ปีครับ แต่ไม่อยากให้ทิ้งนานขนาดนั้น เพราะอาจมีปัญหาอื่นๆ ตามมา ทันทีที่มีเวลา ให้รีบซ่อมนะครับ

สามารถตรวจสอบได้หรือไม่ว่ารถที่ต้องการซื้อ มีการเกิดอุบัติเหตุ และเคลมมาแล้วกี่ครั้ง และสามารถทำประกันภัย ต่อเนื่องเลยได้หรือไม่ มีค่าใช้จ่ายเท่าไร ?

 

หากรถคันดังกล่าว ทำประกันไว้กับบริษัท บริษัทสามารถตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุและการเคลมให้ได้ ส่วนการจัดทำประกัน สามารถทำได้ แต่ค่าเบี้ยประกันคงต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้ ( เช่น การกำหนดทุนประกัน , ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะกำหนดส่วนลดต่างๆ เป็นต้น )

ขับรถไปเสยขอบฟุตบาท ทำให้สเกิ้ตข้างรถขูดกับฟุตบาท ทำให้เกิดความเสียหาย จะต้องทำอย่างไร ? ค่าเสียหาย 2700 บาท

สามารถเคลมได้ครับโดยเลือกวิธีการเคลมแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้

1. นำรถมาติดต่อที่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ออกใบรับรองความเสียหายให้คุณถือไปเข้าซ่อมที่อู่ในเครือ

2. โทรแจ้งไปที่บริษัทฯ เพื่อให้พนักงานไปพบและออกใบรับรองความเสียหายให้คุณถือไปเข้าซ่อมที่อู่ในเครือ

3. โทรแจ้งไปที่บริษัทฯ เพื่อขอเลขเคลม แล้วขอรายชื่ออู่ในเครือที่คุณสามารถไปเปิดเคลมและจัดซ่อมได้เลย

ผมออกรถจากศูนย์โตโยต้านนทบุรี กำลังจะทำประกันชั้น1 ปีที่2 ถามว่าในกรมธรรม์ ระบุซ่อมห้าง เมื่อมีการเคลมประกัน สามารถเข้าศูนย์โตโยต้านนทบุรี ได้ไหมหรือโตโยต้าสาขาใดๆก็ได้ ?

ถ้าเป็นกรมธรรม์ "ซ่อมห้าง" จะซ่อมที่โตโยต้านนทบุรีก็ได้ หรือจะซ่อมที่ใดก็ได้ บริษัทฯ จะจ่ายค่าซ่อมให้เต็มทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ครับ ยกเว้นอะไหล่ที่มีการเสื่อมสภาพ ก็จะจ่ายให้ตามสภาพ เช่นแบตเตอร์รี่ , ยางล้อ ฯลฯ

1. ผมใช้รถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า และทำประกันชั้นหนึ่งซ่อมห้าง ต้องการเคลมทำสีรถ อยากทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ประจำอยู่ที่ศูนย์บริการของฮอนด้าที่ไหนบ้างครับ ? 2. หากผมต้องการเคลมทำสีรถทั้งคัน บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างครับ ?

หากต้องการจะเคลมเมื่อใด ก็ให้โทรแจ้งเหตุและนัดให้พนักงานไปพบได้ทั้งที่บ้าน,ที่ทำงานหรือที่ศูนย์ซ่อมใดก็ได้ครับ จะเคลมชิ้นใดก็ให้แจ้งพนักงานได้เลย พนักงานจะออกหลักฐานให้ใบหนึ่ง ( ใบรับรองความเสียหาย ) ให้คุณนำใบนี้มอบให้กับศูนย์ HONDA ใดก็ได้ ศูนย์จะไปเคลียร์ค่าซ่อมกับบริษัทฯ เอง กรณีเป็นการเคลมรอบคัน พนักงานอาจจะใช้เวลาตรวจสอบประวัติการทำประกันบ้างเล็กน้อย หากมีปัญหาระหว่างทำเคลม ให้โทร.ปรึกษาได้ที่คุณสัญญา ซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนที่ดูแลงานนี้อยู่ครับ (089-9221150)

ขณะนี้รถผมกำลังจะหมดอายุของกรมธรรณ์ประกันภัยครับ และผมต้องการเคลมรถรอบคัน ผมจะสามารถทำได้รึเปล่าครับ ?

สามารถเคลมได้ครับ

ยางรถแตก เปลี่ยนยางแล้ว แจ้ง cliam แล้ว ต้องการตั้งเบิก 50% ไม่ทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เพื่อไปเบิกเงิน แล้วใช้เวลานานไหม ?

ถ้าแจ้งเคลมและได้ใบเคลมแล้ว ให้นำใบเคลม, ใบเสร็จรับเงินไปติดต่อก็จะได้รับเงินเลย (กรณีไม่เกิน5,000.-บาท) และถ้าผู้เอาประกันไม่สามารถไปด้วยตัวเองให้มอบอำนาจไปด้วยครับ ติดต่อวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

พอดีว่าขับรถเลี้ยวเข้าบ้านแล้วเกิดไปเบียดกับเสาบ้าน ต้องการจะเคลม ทำประกันชั้น 1 ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?

ไม่น่าต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรครับ

คนขี่รถจักรยานยนต์ โดนรถที่มีประกันประเภท 1 ของทิพยฯ ชนตาย ถ้าฝ่ายผู้ตายผิดจะได้รับสินไหมทดแทนประมาณเท่าไร และ พร.บ.เท่าไร แต่ถ้าฝ่ายคนตายไม่ผิดจะได้ประมาณเท่าไร ?

ถ้าผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด จะได้จากกรมธรรม์ พรบ.ของบริษัทประกันของตัวเอง จำนวน 35,000.-บาท ถ้าผู้ขับขี่เป็นฝ่ายถูก จะได้จากกรมธรรม์ พรบ.ของบริษัทประกันคันที่เป็นฝ่ายผิดแน่ๆ จำนวน 100,000.-บาท ส่วนที่เกินจากนั้น ขอแนะนำว่าไม่ต้องไปดูว่าประกันภัยจะจ่ายให้เท่าไร แต่ให้ดูว่าทายาทที่ยังอยู่มีค่าใช้จ่ายงานศพเท่าไร และขาดไร้ค่าอุปการะหากผู้เสียชีวิตยังคงอยู่เท่าไร ก็ให้เรียกร้องจากผู้กระทำละเมิดเลย ซึ่งหากจำนวนเงินอยู่ในความคุ้มครองของกรมธรรม์ ผู้ละเมิดก็จะเคลมจากบริษัทประกัน แต่ถ้าเกินความคุ้มครองผู้ละเมิดจะเป็นผู้พิจารณาเอง

จะเอารถไปที่สำนักงานเอง วันที่เอารถไปถ่ายรูป ต้องให้แม่ไปด้วยหรือเปล่า แล้วจะเคลมทำสีทั้งคัน ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมั้ยครับ (ประกันชั้นหนึ่ง ซ่อมห้าง) ?

การเคลมรถจะให้ความสำคัญกับผู้ขับขี่มากกว่าครับ ส่วนการทำสีทั้งคัน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มหรือไม่นั้น คงต้องพิจารณาหลายเรื่อง วันทำเคลมพนักงานจะแจ้งให้ทราบครับ

พรบ. ขาด ทำประกันประเภท 1 ไว้ รถชนทำให้บุคคลภายนอกต้องได้รับบาดเจ็บ บริษัทประกันต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลด้วยใช่ไหมครับ ?

บริษัทประกันภัย จะเริ่มรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนต่อการบาดเจ็บ ในส่วนที่เกินความรับผิดชอบของ พรบ.ขึ้นไป หมายความว่าค่ารักษาของบุคคลภายนอกที่ไม่เกิน 50,000 บาท (ความคุ้มครองของ พรบ.) นั้น ผู้เอาประกันต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

สเกิร์ตหน้าและหลังมีรอยเฉี่ยวฟุตบาทมานานแล้ว จะสามารถเคลมได้หรือเปล่าครับ แล้วต้องเสีย 2,000 บาทด้วยรึเปล่า ถ้าได้ ผมอยู่แถวพระราม 2 สามารถโทรเคลมได้ที่เบอร์อะไรครับ?

- ความเสียหายที่สเกิร์ตสามารถเคลมได้ครับ ส่วนจะต้องเสีย DEDUCTIBLE 2,000 บาทหรือไม่คงต้องดูที่ลักษณะการเกิดเหตุ

- กรมธรรม์ซ่อมห้างหมายความว่าสามารถนำรถไปซ่อมที่ใดก็ได้ถึงแม้ค่าซ่อมของอู่นั้นๆ จะแพงกว่าอู่ทั่วไป บริษัทฯก็จะจ่ายให้

- และหากคุณเอารถเข้าซ่อมที่อู่ที่มีรายชื่อของบริษัทฯ คุณจะไม่ต้องสำรองจ่ายใดๆแต่หากนำรถเข้าซ่อมที่อู่นอกเหนือจากนี้ คุณคงต้องสำรองจ่ายครับ

- การโทรเคลมรถ เพื่อให้บริษัทฯ ส่งพนักงานไปทำเคลมให้นั้น โทรได้ที่เบอร์ 02-2480059

เนื่องจากดิฉันได้รับทราบมาว่าเริ่มจากวันที่ 1 ม.ค. 52 นี้ ถ้ามีการเคลมประกันรถยนต์ชั้น 1 ของทุกบริษัทประกัน โดยไม่มีคู่กรณีเจ้าของรถต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท ต่อชิ้นส่วนที่เคลม ไม่ทราบว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่คะ ?

เงื่อนไขนี้ใช้กับกรมธรรม์ที่มีผลคุ้มครองตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป (กรมธรรม์เก่ายังเหมือนเดิม) จะถูกเรียกเก็บ 1,000 บาท มี 2 กรณี คือ

1. ความเสียหายอันเกิดจากการชน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น ชนกับรถด้วยกัน แต่ไม่ทราบคู่กรณี (เดิมเสีย 2,000 บาท)

2. ความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชนหรือคว่ำ (เพิ่มขึ้นมาใหม่) เช่น รถถูกขูดขีด, วัสดุตกใส่, กระจกระเบิด, น้ำท่วม ฯลฯ ส่วนกรณีชนสุนัข, ชนต้นไม้, ตกคูน้ำ ฯลฯ ถือว่าเกิดจากการชนที่สามารถระบุได้ชัดเจน จึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก และการเรียกเก็บ จะถูกเรียกเก็บต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้งไม่ใช่ต่อชิ้นส่วน

ดิฉันได้ทำ พรบ.จักรยานยนต์ไว้กับ ทิพยประกันภัย แฟนขับไปเกิดอุบัติเหตุรถล้ม ได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสินแพทย์ โดยใช้บัตรประกันอุบัติเหตุไปแล้ว ส่วนรถต้องซ่อม... สามารถที่จะเรียกร้องค่าทดแทนอะไรได้จากทิพยประกันภัยหรือไม่ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

ในกรณีที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และตนเองเป็นฝ่ายประมาท จะได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ พรบ. ดังนี้

1. ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นที่จ่ายไปตามจริงในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท

2. การเรียกร้องจะต้องใช้ใบเสร็จต้นฉบับและเอกสารอื่นๆ เช่นใบรับรองแพทย์, ปจว., สำเนาบัตรประชาชน โดยติดต่อเรียกร้องได้ที่ บ. ทิพยประกันภัย สำนักงานใหญ่, สาขา หรือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ผมเป็นลูกค้ากับทิพยประกันภัยชั้น1 ซ่อมห้าง รถผมและคู่กรณีถอยมาชนกัน ซึ่งไม่รู้ว่าใครผิดใครถูก แต่ทางรถคู่กรณีไม่มีประกันภัย ประกันผมก็ออกใบเคลมให้ โดยระบุว่าเป็นการประมาทร่วม ต่างคนต่างซ่อม อย่างนี้ปีต่อไปผมจะเสียประวัติไหมครับ ?

ในช่วงความคุ้มครองของกรมธรรม์รถยนต์ (1 ปี) ในกรณีที่ได้ประวัติดี คือ ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย (หมายถึงผู้เอาประกันภัยไม่ได้แจ้งเคลมประกัน) มีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอก และรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฏหมาย (หมายถึงเป็นฝ่ายถูก) นอกจากที่กล่าวมาแล้ว จะถือว่าลูกค้าเสียประวัติ ซึ่งรายละเอียดมีระบุไว้ในกรมธรรม์

อะไหล่ประเภทแบตเตอรี่ เมื่อหมดอายุการใช้งาน แต่ไม่ได้เกิดจากการชน หรือบุบ สามารถเคลมเปลี่ยนใหม่ได้หรือไม่ ?

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ จะคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถรวมถึงอุปกรณ์ ที่เสียหายจากอุบัติเหตุเท่านั้น ไม่รวมถึงการเสื่อมสภาพ เช่น แบตเตอรี่,ยางรถยนต์ หรือสีที่พ่นมากับตัวรถ เว้นแต่รถเกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้ชิ้นส่วนดังกล่าวเสียหายด้วย แต่การชดใช้ก็ต้องหักค่าเสื่อม

รถโดนชน มีใบเคลมแล้ว ต้องทำสี และเปลี่ยนเสาอากาศใหม่ ไฟท้าย แต่รอคิวอู่ซ่อมอีก 1 เดือน ถ้าต้องการเปลี่ยนเสาอากาศไฟท้ายก่อน โดยไปเคลมกับศูนย์นิสสันก่อน ได้หรือไม่ แล้วค่อยไปทำสีที่หลัง ?

หากจะเข้าซ่อมที่ศูนย์ สามารถเข้าซ่อมได้ แต่จะมีส่วนต่างค่าแรงประมาณ 40% ส่วนค่าอะไหล่ประกันจ่ายเต็ม 100% ส่วนการจัดซ่อม หากเป็นไปได้ควรจัดซ่อมทั้งหมด เพราะเมื่อจ่ายค่าซ่อมแล้ว จะต้องส่งไปเรียกร้องภายใต้อายุความตามกฏหมาย

ติดตั้ง central lock เพิ่มจากตัวแทนขาย โดยรวมอยู่ในโปรโมชั่นรถ ใช้มาประมาณ 3 ปี เกิดการช็อตสามารถเคลมได้หรือไม่ ?

อุปกรณ์หรือของตกแต่งที่ติดเพิ่มจากมาตรฐานโรงงาน จะต้องแจ้งบริษัทประกันภัยให้ทราบก่อน ส่วนความเสียหายของตัวรถหรืออุปกรณ์ จะต้องเป็นความเสียหายจากอุบัติเหตุเท่านั้นถึงจะคุ้มครอง สำหรับความเสียหายกรณีนี้เกิดจาก ความเสียหายจากการใช้งาน จึงไม่ได้รับความคุ้มครอง

ขับรถบนถนน กำลังซ่อมแซม โดนยางมะตอยกระเด็นใส่หน้ารถ แล้วขัดล้างไม่ออก เลยต้องการพ่นสีเดิมทับ สามารถเคลมประกันได้ไหมครับ แล้วต้องเสียค่า Deductable เพิ่มไหมครับ แล้วจะมีประวัติให้ต้องเพิ่มเบี้ยในการต่ออายุต่อไปไหมครับ ?

กรณีโดนยางมะตอยกระเด็นใส่ หากขัดไม่ออกต้องทำสีใหม่ สามารถเคลมได้ (แต่วิธีการต้องให้อู่ขัดสีก่อน ซึ่งปรกติจะขัดออก) ส่วนเรื่องค่าเงื่อนไขถ้าเป็นกรมธรรม์เก่าไม่ต้องเสีย หากเป็นกรมธรรม์ใหม่ คือกรมธรรม์ที่เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ 1 ม.ค. 2552 จะต้องเสีย 1,000 บาท ส่วนเรื่องประวัติถือว่าเสียแน่นอน

ทำประกันชั้น 1 รถชนขอบฟุตบาท และด้านข้างมีรอยขูดโดยคน สามารถเคลมได้ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 2000 บาท อยากทราบว่าประกันชั้น 1 จะต่างอะไรกับ 2+ ?

เงื่อนไขของประกันประเภท 1 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2552 ในลักษณะเคลมที่มีความเสียหายเฉพาะพื้นสีผิวของตัวรถ จะถูกเรียกเก็บ 1,000 บาทต่อเหตุการณ์ ยกเว้นการชนที่มีแผล บุบ, แตก, ร้าว จะไม่เข้าเงื่อนไขที่ต้องเสีย

ถ้าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ ทั้งชนฟุตบาทและถูกขูดขีดโดยคน จะไม่สามารถเคลมได้ จะเคลมได้ก็ต่อเมื่อรถประกันชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (เช่น จยย.รถยนต์ ฯลฯ) หากรถคว่ำเองหรือชนต้นไม้, ชนรั้ว, ชนเสา ฯลฯ จะเคลมไม่ได้เลย

รถขูดฟุตบาท กับหินกระเด็นใส่ ถามว่าจะเคลมประกัน ต้องเสีย 1,000 บาทหรื่อไม่ครับ ถ้าเสีย จะคิดเป็นครั้งใช่รึไม่ครับ แล้วจะเคลมตรงที่มีรอยได้กี่จุดครับ ?

รถชนฟุตบาทเคลมประกันได้ ไม่ต้องเสียค่าเงื่อนไข 1,000 บาท หินกระเด็นใส่ หากความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้ บุบ, แตก, ร้าว ไม่ต้องเสีย 1,000 บาท แต่หากกระเด็นใส่เสียหายเฉพาะพื้นผิวสีรถต้องเสีย การเรียกเก็บค่าเงื่อนไข 1,000 บาทจะเรียกเก็บต่อเหตุการณ์หรือต่อครั้ง

กรณียางอะไหล่หาย จะต้องทำอย่างไร ทำประกันชั้น 1 ไว้ และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเคลมหรือไม่ ?

แจ้งความกับตำรวจพร้อมขอถ่ายสำเนาประจำวันที่แจ้งความไว้ โทรแจ้งเคลมมาที่ 02-2480059 จะมีเจ้าหน้าที่รับแจ้งและดำเนินการให้ หรือนำรถ พร้อมสำเนาประจำวันมาติดต่อที่บริษัทฯ สนญ. ถนนพระรามเก้า โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ผู้เอาประกันภัยขับขี่รถจักรยานยนต์ แหกโค้งชนศาลาที่พักเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมอย่างไร ?

กรณีรถประกัน "ประมาท" ชนผู้อื่นเสียชีวิต

- กรมธรรม์ พรบ. เรียกว่าภาคบังคับจะต้องชดใช้ค่าสินไหมเต็มวงเงิน 100,000 บาท

- ประเภท 1, 3 เรียกว่าภาคสมัครใจ เจรจาจ่ายตามหลักกฏหมายโดยมีการเจรจาต่อรอง ในวงเงินที่ผู้เสียหายและผู้ชดใช้เห็นว่าเหมาะสม

สามารถเปลี่ยนสีรถยนต์โดยใช้ประกันภัยได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องเสียเพิ่มเท่าไร ?

การเคลมรถโดยการซ่อมสี จะต้องมีความเสียหายจากอุบัติเหตุเท่านั้น ส่วนเรื่องการจะเปลี่ยนสีหลังจากมีความเสียหายแล้ว สามารถทำได้หากค่าเสียหายไม่เพิ่มขึ้น หรือหากมีเพิ่มขึ้น ลูกค้าจะต้องจ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้น

ขับจักรยานยนต์แล้วสุนัขตัดหน้าทำให้ จยย. ล้มแล้วเกิดบาดแผล เบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่ ?

กรมธรรม์ พรบ.ให้ความคุ้มครองกรณีรถ จยย. ล้ม ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บเบิกค่ารักษาได้ไม่เกิน15,000 บาท ตามที่จ่ายไปจริง หลักฐานที่ใช้

     1. ประจำวันของตำรวจที่แจ้งความรถล้ม

     2. ใบเสร็จค่ารักษา

     3. ใบรับรองแพทย์

     4. สำเนาบัตรประชาชนคนเจ็บ

     5. สำเนาทะเบียนรถ

1. เมื่อเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน สามารถเคลื่อนย้ายรถยนต์ได้หรือไม่/เพราะเหตุใด ? 2. เพราะเหตุใดไม่เคลื่อนย้ายรถออกจากช่องทางจราจร ? 3. ข้อกำหนดหรือข้อปฏิบัติ เมื่อเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน ? 4. ตำรวจ หรือ บริษัทประกันภัยใครเป็นผู้ตัดสินให้ฝ่ายใดผิดหรือถูก

1. เรื่องเคลื่อนย้ายรถหลังจากเกิดเหตุสามารถทำได้ ก่อนเคลื่อนย้ายควรต้องเจรจากันก่อนว่าใครผิดใครถูกตกลงให้ชัดเจนหากตกลงได้ก็เคลื่อนย้ายได้

2. เรื่องที่ยังตกลงกันไม่ได้ว่าใครผิดถูกก็ไม่ควรเคลื่อนย้ายคงต้องแจ้งตำรวจเพื่อให้ตำรวจมาตรวจสอบจุดชนก่อนเคลื่อนย้าย

3. เมื่อดำเนินการตาม 1และ 2 แล้ว แจ้งเหตุมายังประกันภัยเพื่อไปดำเนินการตรวจสอบ เวลาจะสรุปว่าใครผิดใครถูก ก็จะใช้หลักเดียวกับพนักงานสอบสวนคือยึด พรบ.จราจรเป็นหลัก

4. เมื่อพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมสอบปากคำ พนักงานตรวจอุบัติเหตุของประกันภัยก็จะตรวจสอบเหมือนพนักงานสอบสวนแล้วจะสรุปว่าใครผิดใครถูก ส่วนใหญ่จะตรงกันระว่างตำรวจกับประกันภัยแต่หากไม่ตรงกันก็จะต้องสอบถามถึงเหตุผลและหลักข้อกฏหมายและเมื่อสรุปแล้วใครผิดใครถูกหากผู้ขับขี่ยอมรับเรื่องก็จบ แต่หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ยอมรับตำรวจก็มีหน้าที่ต้องทำเรื่องส่งฟ้อง เพื่อให้ศาลตัดสิน

คนขับรถจักรยานยนต์ไม่มีใบขับขี่ และ พรบ.ขาดไป 2 วันก่อนเกิดเหตุ จะได้สินไหมหรือไม่ ?

1. กรณีใบขับขี่ไม่มี พรบ.ไม่ขาด เมื่อเกิดเหตุ กรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง

2. กรณีกรมธรรม์ขาดหรือหมดอายุ เมื่อเกิดเหตุกรมธรรม์ไม่ให้ความคุ้มครอง

โดนหินกระเด็นใส่กระจก ต้องเสียค่าส่วนแรกหรือไม่ครับ ?

ไม่เสียครับ

ในกรณีที่ผมเปลี่ยนเครื่องมาแล้วยังไม่แจ้งขนส่ง เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทางประกันจะรับผิดชอบไหม ประกันชั้น1 ครับ ?

ในแง่ของกรมธรรม์ถือว่าการเปลี่ยนเครื่องยนต์ไม่ทำให้มีความเสี่ยงภัยเพิ่มหากเกิดอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัยยังคงต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกและตัวรถประกันเหมือนเดิม ยกเว้นหากเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนแปลงมาเกิดความเสียหายก็จะได้รับการชดใช้ในราคาเรื่องยนต์เดิม

อยากทราบว่าศูนย์ที่รับเรื่องอุบัติเหตุ แล้วส่งพนักงานมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุมีอยู่ที่ไหนบ้าง กรณีเกิดอุบัติเหตุในเขตกทมตามที่ต่างๆ จะได้รับการบริการรวดเร็วแค่ไหน ?

เรามีจุดรับแจ้งเหตุสำหรับลูกค้าโทรแจ้งเหตุในกทม. เพียงแห่งเดียว แต่มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆ ในเขตกทม. ตามสถานีตำรวจและอู่โดยคุมเวลาไว้ไม่เกิน 20 นาที่สำหรับอุบัติเหตุในเขต กทม.ซึ่งปัจจุบันเราสามารถทำได้ 95% มีผิดพลาดประมาณ 5%

รถจักรยานยนต์ล้ม ฟันหน้าหักไปอุดมา เบิกได้หรือไม่ ?

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ถ้าได้รับบาดเจ็บหากเป็นการรักษาเบิกได้ ส่วนเรื่องอุดฟันต้องดูในรายละเอียดว่าอุดฟันเพราะอะไร เป็นการรักษาจากอุบัติเหตุหรือไม่ ควรนำเอกสารติดต่อที่ทิพยเพื่อพิจารณาอีกครั้งว่ารับผิดชอบได้หรือไม่

เบิก พรบ.ต้องเตรียมหลักฐานใดบ้าง และในกรณีผู้ขับขี่หรือผู้บาดเจ็บไม่ใช่เจ้าของรถ จะเบิกได้เต็มหรือไม่ ?

1. ใครก็ตามที่เป็นผู้ประสบภัยจากรถมีสิทธิได้รับการคุ้มครองเต็มตาม พรบ.หากมีประกันภัยเพียงแต่จะได้รับการชดใช้ไม่เท่ากัน ระหว่างผู้ขับขี่กับผู้โดยสาร

2. เอกสารในการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น

     - ใบเสร็จค่ารักษา,ใบแจ้งหนี้

     - ใบรับรองแพทย์

     - สำเนาบัตรประตัว

รถยนต์เกิดอุบัติเหตุ เราเป็นฝ่ายถูก ทางคู่กรณีไม่มีประกันภัย เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนที่จะต้องส่งรถเข้าซ่อม แล้วไม่มีรถใช้ประกอบอาชีพได้จากใคร ?

การเรียกร้องค่าเสียหายตามหลักกฏหมาย จะต้องเรียกร้องจากผู้กระทำละเมิดในที่นี้คือคู่กรณี ส่วนเรื่องคู่กรณีไม่มีประกันภัยก็จะต้องเรียกร้องจาก ผู้ขับขี่รถซึ่งเป็นผู้กระทำละเมิดโดยตรงการเรียกร้องอาจจะต้องใช้เช่น

- เอกสารที่แสดงความรับผิดเช่น บันทึกประจำวันหรือเอกสารที่แสดงว่าคู่กรณีรับผิด

- เอกสารเกี่ยวกับการจัดซ่อมใบเสนอราคา,ระยะเวลาการจัดซ่อม การเรียกร้องเป็นสิทธิ์ตามกฏหมายหากผู้กระทำละเมิดไม่ยอมชดใช้ก็อาจจะต้องฟ้องร้องทางแพ่ง

อยากทราบว่า มีศูนย์แจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมงหรือเปล่าครับ ?

เรามีศูนย์บริการรับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง โทร. 0-2239-2200, 0-2248-0059, 0-2643-2900 หรือสายด่วน 0-2643-2121

ถ้าน้ำท่วมรถยนต์ ทำประกันภัยชั้น1 ทางประกันจะจ่ายอย่างไร หรือ ครอบคลุมการซ่อมรถ จากน้ำท่วมหรือไม่?

รถยนต์ที่ทำประกันภัยประเเภท 1 หากถูกน้ำท่วมเสียหาย บริษัทประกันภัย จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น แบ่งเป็น

1. หากน้ำท่วมไม่มากและสามารถจัดซ่อมได้บริษัทก็จ่ายค่าซ่อมที่เกิดขึ้นทั้งหมด

2. หากน้ำท่วมมาก ขนาดเสียหายถึงระบบไฟฟ้า ซึ่งไม่คุ้มค่าการจัดซ่อม บริษัทจะพิจารณาจ่ายเต็มทุนประกัน โดยที่ลูกค้าจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ของรถให้บริษัทประกันภัย

ทำประกันชั้น 1ถูกรถไอติมวอลล์ ชนท้าย เราเป็นฝ่ายถูก ประกันคุ้มครองหรือไม่ และถ้าเราขับรถไปชน รถไอติมวอลล์ รถเราเสียหาย คุ้มครองไหม โดยที่ ไอติมวอลไม่มีพรบ. ?

คุ้มครองทั้ง 2 ประเด็น

- ประเด็นแรก ซ่อมรถผู้เอาประกัน และบริษัทประกันก็เรียกร้องค่าเสียหายจากรถไอติม

- ประเด็นสอง ซ่อมรถผู้เอาประกัน และรับผิดชอบความเสียหายของรถไอติมทั้งหมด

ถ้าจอดรถริมถนน แล้วกลับมาพบว่ามีรอยเฉี่ยวชน แต่คู่กรณีได้หนีไปแล้ว มีแต่รอยเฉี่ยวและสีรถที่ติดอยู่ที่ตัวรถ ถ้าแจ้งประกันและต้องการจะเคลมรอยเฉี่ยวชนที่เกิดขึ้น จะเสียค่าเสียหายส่วนแรกหรือไม่ ?

ลักษณะเหตุที่สอบถามเข้าเงื่อนไขตามกรมธรรม์ข้อที่ 4 (ก) ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียค่าเงื่อนไข 1,000 บาทแรกของความเสียหาย อันมิได้เกิดจากการชนหรือคว่ำ หรือกรณีที่เกิดจากการชน แต่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้

มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

  • ptt
  • krungthai
  • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ