บริการสินไหมการเดินทางในประเทศ

 

ช่องทางการเคลม

 

Hotline 24 ชั่วโมง
: ระบุในบัตรประกัน

 

โทร. 02-239-2840
ในเวลาทำการ
08.30 - 16.30

 

อีเมล :
[email protected]

วิธีการใช้บริการ

การแสดงตนเพื่อใช้สิทธิในการรักษาพยาบาล
 1. ผู้เอาประกันภัยแสดงบัตรประกันภัย, ภาพถ่ายบัตรประกันภัย, ภาพบัตรประกันภัยจาก application หรือ บัตรพนักงาน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ก่อนรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลในเครือข่ายทุกครั้ง 
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ ให้แสดงบัตรที่ทางราชการออกให้ของผู้ปกครอง
กรณีผู้เอาประกันภัยไม่มีบัตรประกันภัย ลืมนำบัตรประกันภัยมา หรือบัตรประกันภัยสูญหาย

บริษัทฯ สามารถยืนยันสิทธิ์ความคุ้มครองได้ จาก ชื่อ-นามสกุล และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย หากไม่พบข้อมูล โรงพยาบาลสามารถติดต่อ Hotline 02-660-1221 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)

สถานพยาบาลจะให้สิทธิแก่ท่านทันที กรณีที่ไม่ใช่ข้อยกเว้น หรือ กรณีผู้ป่วยใน (IPD) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัทฯ เพื่อให้บริการผู้เอาประกันภัยทุกวัน

กรณีค่ารักษาพยาบาลมีส่วนเกินสิทธิ์ความคุ้มครอง

ภายหลังการรักษาพยาบาลเสร็จสิ้น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากค่ารักษาพยาบาลไม่เกินวงเงินความคุ้มครอง แต่หากมีส่วนเกินสิทธิ์ความคุ้มครอง หรือที่เป็นข้อยกเว้นความคุ้มครอง สถานพยาบาลจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบ เพื่อจ่ายส่วนเกินสิทธิ์นั้นทันที

ตัวอย่างบัตรประกันแบบต่างๆ

บัตรประกันสุขภาพ Dhipaya Care Card
บัตรประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Dhipaya Care Card
บัตรประกันอุบัติเหตุ KTB Shop Smart Pearl
บัตรประกันอุบัติเหตุ KTB Shop Smart Palladium
บัตรประกันอุบัติเหตุ GSB Debit Smart Care
บัตรประกันอุบัติเหตุ GSB Debit Smart Life
บัตรประกันภัยจาก Mobile Application TIPInsure

ขั้นตอนและเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหม

กรณีใช้บัตรประกันสุขภาพ กับสถานพยาบาลในสัญญา
 • แสดงบัตรประกันสุขภาพคู่กับบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ แก่เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลในโครงการทุกครั้งที่ท่านเข้ารับการรักษาพยาบาล
 • การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ไม่ใช่ข้อยกเว้น สถานพยาบาลจะให้สิทธิแก่ท่านทันที
 • กรณีผู้ป่วยใน (IPD) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัทฯ เพื่อให้บริการผู้เอาประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่เบอร์ Hotline ที่ปรากฎบนบัตร ตลอด 24 ชั่วโมง

กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

กรณีทำประกันภัยส่วนตัว (Individual Insurance)

 • ผู้เอาประกันภัย สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ จากการแสดงบัตรประกันภัย โดยค่ารักษาพยาบาลที่เกินสิทธิ์ โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยทันที
 • หากผู้เอาประกันภัย สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้ว เนื่องจากเข้ารับการรักษาสถานพยาบาลนอกสัญญา ให้นำหลักฐานส่งให้บริษัทฯ เพื่อแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้ 2 แบบ ดังนี้
  • นำเอกสารมายื่นด้วยตนเองที่บริษัทฯ
  • นำส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ มายังบริษัทฯ ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • เมื่อบริษัทฯ พิจารณาค่าสินไหมทดแทนแล้ว จะนำส่งเช็คค่าสินไหม หรือ โอนเงินเข้าบัญชีผู้เอาประกันภัย

กรณีทำประกันภัยผ่านหน่วยงาน (Group Insurance)

 • ผู้เอาประกันภัย สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ จากการแสดงบัตรประกันภัย โดยค่ารักษาพยาบาลที่เกินสิทธิ์ โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยทันที
 • หากผู้เอาประกันภัย สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้ว ให้นำหลักฐานไปยื่นที่หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทฯ
 • เมื่อบริษัทฯ พิจารณาค่าสินไหมทดแทนแล้ว จะนำส่งเช็คค่าสินไหมผ่านหน่วยงานต้นสังกัด หรือ โอนเงินเข้าบัญชีผู้เอาประกันภัย
เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม

เอกสารประกอบการเรียกร้อง ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 • เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย                               [Download]       
 • เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ                                    [Download
 • เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมกรณีทุพพลภาพ-สูญเสียอวัยวะ                            [Download]
 • เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมกรณีค่ารักษาพยาบาล                                         [Download]
 • เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล   [Download]     
 • เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมกรณีเบิก Motor Add on                                      [Download]
 • เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมกรมธรรม์อุบัติเหตุการเดินทาง (TA)                       [Download]
 • เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมกรณีเบิก Motor Add on Lady                             [Download]
 • เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทนกรณีโรคร้ายแรง                                      [Download]
 • เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทนกรณีโรคมะเร็ง                                         [Download]
มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ