บริการสินไหมการเดินทางต่างประเทศ

 

ช่องทางการเคลม

 

ติดต่อแจ้งรายละเอียดที่ Dhipaya Hotline
(66) 02-039-5730

ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการจัดการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
หรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตามสภาพการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

วิธีการใช้บริการ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในต่างประเทศ
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อ Dhipaya Hotline เบอร์ (66) 02-039-5730 เข้ารับการรักษาพยาบาล* ในสถานพยาบาลในต่างประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องสำรองจ่าย** ตามวงเงินความคุ้มครองในเงื่อนไขกรมธรรม์ 
 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้โทรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงาน ผู้เอาประกันภัยสามารถสำรองจ่าย และนำเอกสาร ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ฉบับภาษาอังกฤษมาเบิกคืนภายหลังได้ 
 • ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเป็นสกุลเงินบาท โดยจะเทียบตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ผู้ขอเอาประกันภัยเข้ารักษาพยาบาล

     *โดยการพิจารณาสินไหมเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
     **ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด หรือนโยบายของสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศนั้นๆ

ขั้นตอนและเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหม

กรณีค่ารักษาพยาบาล 
 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน A01-1
 2. สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์
 3. E-Ticket or Boarding pass (ตั๋วเครื่องบิน)
 4. Travel itinerary รายละเอียดเที่ยวบิน
  • เที่ยวบินต้นทาง-เที่ยวบินปลายทาง
  • วันเวลา เดินทาง
 5. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง จากโรงพยาบาลทั้งหมด
 6. หลักฐานการชำระค่ารักษาพยาบาล เช่น สลิปบัตรเครดิต,statement บัตรเครดิต เป็นต้น
 7. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ทั้งหมด
 8. ผล X-ray, พร้อมประวัติการรักษาทั้งหมด (ถ้ามี)

โดยท่านสามารถจัดส่งเอกสารดังกล่าวเพื่อการตรวจสอบเบื้องต้น โดย Scan เป็น PDF file และ นำส่งผ่านทาง Email : [email protected]

กรณีการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว
 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (A01-1) หน้าที่ 1 ถึง 3 
 2. เอกสารรับรองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น (Property Irregularity Report) จากฝ่ายบริหารโรงแรม, ฝ่ายบริหารของบริษัทผู้ขนส่ง หรือ สายการบิน กรณีการสูญเสียหรือความเสียหายนั้นอยู่ในความควบคุมของพนักงานโรงแรม, บริษัทผู้ขนส่งหรือสายการบิน 
 3. บันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ กรณีการสูญเสียหรือความเสียหายเกิดจากการขู่เข็ญหรือบังคับในลักษณะรุนแรง (ภาษาอังกฤษ หรือ กรณีภาษาอื่นต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) 
 4. รายการและรายละเอียด รุ่น ยี่ห้อ ขนาด อายุการใช้งาน และ ราคา ของทรัพย์สินที่สูญเสียหรือเสียหาย 
 5. สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว (ถ้ามี) 
 6. รูปถ่ายของกระเป๋าเดินทาง หรือ ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย 
 7. สำเนาหลักฐานการเดินทางของผู้เอาประกันภัย อาทิ สำเนาตั๋วเครื่องบิน / E-Ticket / Boarding Pass สำเนาหน้า Passport ที่มีการประทับตราเข้า-ออกประเทศ เป็นต้น 
 8. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย 
 9. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้เอาประกันภัย 
กรณีการล่าช้าของการเดินทาง
 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (A01-1) หน้าที่ 1 ถึง 3 โดยระบุเลขที่ไฟล์ท และ ข้อมูลสายการบิน เวลา Timeline ต่างๆ โดยละเอียด 
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย 
 3. สำเนาหลักฐานการเดินทางของผู้เอาประกันภัย ที่แสดงเวลาการเดินทางจากกำหนดการเดิมและที่ได้เดินทางจริง 
 4. เอกสารยืนยันการล่าช้าจากสายการบิน หรือ ผู้ขนส่ง อธิบายสาเหตุของการล่าช้าที่ชัดเจน (Property Irregularity Report : PIR) 
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้เอาประกันภัย
กรณีการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (A01-1) หน้าที่ 1 ถึง 3 ระบุวันเวลาที่เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง และวันเวลาที่ได้รับกระเป๋าเดินทางจากสายการบิน 
 2. เอกสารยืนยันการล่าช้าจากผู้ขนส่ง (Property Irregularity Report : PIR) 
 3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสำหรับการซื้อเสื้อผ้าหรือเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็น (ระบุรายการสินค้าในใบเสร็จทุกรายการให้ชัดเจน) 
 4. สำเนาหลักฐานการเดินทางของผู้เอาประกันภัย อาทิ สำเนาตั๋วเครื่องบิน / E-Ticket / Boarding Pass สำเนาหน้า Passport ที่มีการประทับตราเข้า-ออกประเทศ เป็นต้น 
 5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย 
 6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้เอาประกันภัย
กรณีการเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทางก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย
 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (A01-1) หน้าที่ 1 ถึง 3 
 2. ใบรับรองแพทย์ หรือ ใบมรณบัตร กรณีที่ต้องยกเลิกเดินทาง เนื่องจากการเสียชีวิต / การบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยหนักของผู้เอาประกันภัย หรือ สมาชิกในครอบครัวของผู้เอาประกัน 
 3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบอกเลิกการเดินทาง (อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พักที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า) หรือใบแจ้งหนี้ค่าปรับที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเพิ่มเติม หรือหลักฐานการขอคืนเงินทุกรายการ 
 4. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย 
 5. สำเนาหลักฐานการเดินทางของผู้เอาประกันภัย (ที่ทำรายการจองไว้ล่วงหน้า) 
 6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้เอาประกันภัย
กรณีเอกสารการเดินทางสูญหาย
 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (A01-1) หน้าที่ 1 ถึง 3 
 2. บันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ (ภาษาอังกฤษ หรือกรณีภาษาอื่นต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) 
 3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ค่าใช้จ่ายในการขอเอกสารการเดินทางชั่วคราวที่สถานฑูตในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างดำเนินการเพื่อขอรับเอกสารการเดินทางใหม่ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ที่ต้องจ่ายเพิ่ม 
 4. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ในการขอออกหนังสือเดินทางฉบับใหม่ในประเทศไทย 
 5. สำเนาหลักฐานการเดินทางของผู้เอาประกันภัย อาทิ สำเนาตั๋วเครื่องบิน / E-Ticket / Boarding Pass สำเนาหน้า Passport ที่มีการประทับตราเข้า-ออกประเทศ เป็นต้น 
 6. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย 
 7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้เอาประกันภัย
กรณีการจี้เครื่องบิน
 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (A01-1) หน้าที่ 1 ถึง 3 
 2. เอกสารยืนยันเหตุการณ์จากสายการบินหรือท่าอากาศยานที่ระบุสาเหตุและระยะเวลาของการถูกจี้เครื่องบิน 
 3. สำเนาหลักฐานการเดินทางของผู้เอาประกันภัย อาทิ สำเนาตั๋วเครื่องบิน / E-Ticket / Boarding Pass สำเนาหน้า Passport ที่มีการประทับตราเข้า-ออกประเทศ เป็นต้น 
 4. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย 
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้เอาประกันภัย
กรณีความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (A01-1) หน้าที่ 1 ถึง 3 
 2. สำเนาบันทึกประจำ วันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ 
 3. ใบรับรองแพทย์ และ ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต หรือ บาดเจ็บ 
 4. ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซม หรือ ใบเสร็จรับเงินและจดหมายยืนยันจากทางร้านค้าในกรณีที่จำเป็นต้องซื้อของชิ้นนั้นๆ เนื่องจาก ทำให้ของชิ้นนั้นเสียหาย 
 5. หมายศาล หรือ คำสั่ง หรือ คำบังคับของศาล (ถ้ามี) 
 6. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย 
 7. รูปถ่าย และ หลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดแก่บุคคลภายนอก 
 8. สำเนาหลักฐานการเดินทางของผู้เอาประกันภัย อาทิ สำเนาตั๋วเครื่องบิน / E-Ticket / Boarding Pass สำเนาหน้า Passport ที่มีการประทับตราเข้า-ออกประเทศ เป็นต้น 
 9. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้เอาประกันภัย
กรณีเสียชีวิต
 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (A01-1) หน้าที่ 1 ถึง 3 
 2. สำเนาใบมรณบัตร 
 3. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดี 
 4. สำเนารายงานบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี รับรองโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดี 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เอาประกันภัย 
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย ที่มีการจำหน่าย “ ตาย ” 
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ 
 8. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย 
 9. สำเนาตั๋วเครื่องบินของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ หลักฐานการเดินทางของผู้เอาประกัน 
 10. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้รับประโยชน์/ทายาทตามกฏหมาย 
 11. หนังสือยืนยันการเกิดอุบัติเหตุจากสายการบินพาณิชย์(กรณีเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสารอยู่ในสายการบินพาณิชย์) 
กรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (A01-1) หน้าที่ 1 ถึง 3 
 2. ใบรายงานความเห็นแพทย์กรณีประเมินทุพพลภาพ (A04
 3. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย 
 4. สำเนาตั๋วเครื่องบินของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ หลักฐานการเดินทางของผู้เอาประกัน 
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้เอาประกันภัย 
 6. หนังสือยืนยันการเกิดอุบัติเหตุจากสายการบินพาณิชย์(กรณีเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสารอยู่ในสายการบินพาณิชย์) 
 7. ใบแสดงความเห็นของแพทย์ กรณีประเมินสูญเสียสายตา (A05
หมายเหตุ:
 1. กรณีการเรียกร้องค่าสินไหมตามผลประโยชน์อื่นๆในกรมธรรม์ กรุณาตรวจสอบรายการเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม จากรายละเอียดในกรมธรรม์ 
 2. ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ที่ได้ทำกับบริษัทฯ และ เอกสารประกอบการพิจารณาต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย เท่านั้น
 3. ระยะเวลาในการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 7-10 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน 
 4. กรณีเอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมเป็นใบเสร็จรับเงิน ต้องใช้ต้นฉบับเท่านั้น 
 5. กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ กรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมประกอบชุดเคลม ดังนี้
  • สำเนาสูติบัตร 
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของบิดาหรือมารดา เพื่อรับค่าสินไหมทดแทนผู้เยาว์ 
  • สำเนาบัตรประชาชน ของบิดาหรือมารดา เพื่อรับค่าสินไหมทดแทนผู้เยาว์ 

เมื่อท่านระบุแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน และจัดเตรียมเอกสารเป็นที่เรียบร้อย 
กรุณาจัดส่งชุดเอกสารต้นฉบับโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ EMS มาที่ 
ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ชั้น 15 
บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) 
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ฝ่ายสินไหมสุขภาพฯ Email : [email protected]

มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ