บริการสินไหมรถยนต์

 1. หากท่านแน่ใจว่าท่านเป็นฝ่ายได้เปรียบเส้นทางแล้ว อย่ารีบเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุ จนกว่าจะแน่ใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งยอมรับผิด หรือพนักงานจราจรมาทำแผนที่เกิดเหตุแล้ว หรือกรณีที่ไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดได้เปรียบเส้นทาง การเคลื่อนย้ายรถหรือแยกย้ายรถออกจากกัน ท่านอาจถูกปรักปรำจนตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบได้
 2. หากไม่แน่ใจในรูปคดีหรือการซักถามของอีกฝ่าย ไม่ควรออกความเห็นใดๆ ที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะเป็นผลดีต่อท่านหรือรูปคดีของท่าน จนกว่าเจ้าหน้าที่ประกันภัยจะให้คำแนะนำ
 3. จดจำรายละเอียดต่างๆ หรือถ่ายภาพ ที่จำเป็นของคู่กรณีไว้ เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ยี่ห้อ สี เป็นต้น เพื่อป้องกันการหลบหนี ไม่ควรรับข้อเสนอหรือประนีประนอมยอมความกับฝ่ายคู่กรณี หากไม่แน่ใจว่าจะคุ้มกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่าน
 4. หากมีคนเจ็บ ให้นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงโดยเร็ว
 5. โปรดระลึกเสมอว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทสามารถช่วยเหลือท่านได้ หากท่านได้ปฏิบัติถูกต้องตามวิธีการที่กล่าวข้างต้น
 6. กรณีมีข้อขัดข้อง หรือต้องการคำแนะเพิ่มเติม โปรดโทรติดต่อบริษัทฯ 1736 กด 1
 

ช่องทางการเคลม

 

โทรศัพท์แจ้งเหตุ
1736 กด 1

 

TIP FLASH CLAIM

 

ติดต่อศูนย์ซ่อมมาตรฐาน

 

ติดต่อโดยตรงที่ศูนย์บริการสินไหม
สำนักงานใหญ่ หรือสาขา

ขั้นตอนและเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหม

ข้อควรปฏิบัติเมื่อรถของท่านชนกับรถคู่กรณี ขณะกำลังรอเจ้าหน้าที่ประกันเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
 1. หากท่านแน่ใจว่าท่านเป็นฝ่ายได้เปรียบเส้นทางแล้ว อย่ารีบเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุ จนกว่าจะแน่ใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งยอมรับผิด หรือพนักงานจราจรมาทำแผนที่เกิดเหตุแล้ว หรือกรณีที่ไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดได้เปรียบเส้นทาง การเคลื่อนย้ายรถหรือแยกย้ายรถออกจากกัน ท่านอาจถูกปรักปรำจนตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบได้
 2. หากไม่แน่ใจในรูปคดีหรือการซักถามของอีกฝ่าย ไม่ควรออกความเห็นใดๆ ที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะเป็นผลดีต่อท่านหรือรูปคดีของท่าน จนกว่าเจ้าหน้าที่ประกันภัยจะให้คำแนะนำ
 3. จดจำรายละเอียดต่างๆ หรือถ่ายภาพ ที่จำเป็นของคู่กรณีไว้ เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ยี่ห้อ สี เป็นต้น เพื่อป้องกันการหลบหนี ไม่ควรรับข้อเสนอหรือประนีประนอมยอมความกับฝ่ายคู่กรณี หากไม่แน่ใจว่าจะคุ้มกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่าน
 4. หากมีคนเจ็บ ให้นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงโดยเร็ว
 5. โปรดระลึกเสมอว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทสามารถช่วยเหลือท่านได้ หากท่านได้ปฏิบัติถูกต้องตามวิธีการที่กล่าวข้างต้น
 6. กรณีมีข้อขัดข้อง หรือต้องการคำแนะเพิ่มเติม โปรดโทรติดต่อบริษัทฯ 1736 กด 1
กรณีจัดซ่อมกับศูนย์ซ่อมมาตรฐานในสัญญา

ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. ใบรับรองความเสียหายหรือบัตรติดต่อ
 2. สำเนาทะเบียนรถ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่
 4. หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถไม่สามารถมาติดต่อเองได้)
 6. ใบเสนอราคาค่าซ่อม (กรณีที่นำรถไปจัดซ่อมเอง)
 7. อื่นๆ (กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม)
กรณีจัดซ่อมกับอู่นอกสัญญา

ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. ใบรับรองความเสียหายหรือบัตรติดต่อ
 2. สำเนาทะเบียนรถ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่
 4. หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถไม่สามารถมาติดต่อเองได้)
 6. ใบเสนอราคาค่าซ่อม (กรณีที่นำรถไปจัดซ่อมเอง)
 7.  อื่นๆ (กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม)
กรณีทรัพย์สินเสียหาย

ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. ใบรับรองความเสียหาย
 2. ใบประเมินราคาค่าซ่อมทรัพย์สินที่เสียหาย
 3. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสียหาย
 4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่เจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง
 5. อื่นๆ (กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม)
กรณีบาดเจ็บ ทุพพลภาพ

ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. กรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับหรือภาคสมัครใจ (กรณีเป็นผู้เอาประกันภัย)
 2. บัตรติดต่อ (กรณีเป็นผู้เสียหายที่ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้บาดเจ็บหรือหนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้บาดเจ็บไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง)
 4. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลตามจริง (ต้นฉบับ)
 5. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุรายละเอียดและสาเหตุการบาดเจ็บพร้อมระยะเวลาในการรักษาหรือระบุการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
 6. บันทึกการเรียกร้องสินไหมบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ
 7. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงฐานานุรูปของผู้บาดเจ็บ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน, สลิปเงินเดือน เป็นต้น
กรณีเสียชีวิต

ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. ใบมรณบัตร
 2. สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักสอบสวนที่แสดงว่าผู้เสียหายถึงแก่ความตาย
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต
 4. สำเนาทะเบียนบ้านที่จำหน่าย "ตาย"
 5. เอกสารแสดงความเป็นทายาท เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนสมรส หรือคำสั่งศาลในการแต่งตั้งตามกฎหมาย เป็นต้น
 6. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงฐานานุรูปของผู้เสียชีวิต เช่น สลิปเงินเดือน, เอกสารรับรองการทำงาน, รูปงานศพ เป็นต้น
 7. บันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมระหว่างทายาทกับบริษัท หรือผู้เอาประกันภัย
 8. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิต
กรณีความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับ TIP LADY

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม 
1.ผู้เอาประกันภัย นำหลักฐานส่งให้บริษัทฯ เพื่อแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้ 3 แบบ ดังนี้
   a. นำส่งเอกสารทางอีเมล [email protected]
   b. นำเอกสารมายื่นด้วยตนเองที่บริษัทฯ
   c. นำส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ มายัง

   ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
   บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
   เลขที่ 1115 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี
   เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

   สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
   ฝ่ายสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ โทร 1736 กด 2 กด 1
   อีเมล [email protected]
   (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.)

2.เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและพิจารณาค่าสินไหมทดแทนแล้ว จะนำส่งเช็คค่าสินไหม หรือ โอนเงินเข้าบัญชีผู้เอาประกันภัย ระยะเวลา 7-10 วัน

   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมและการเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องสินไหม
   กรณีความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับ TIP LADY คลิกที่นี่

สิทธิการใช้รถใช้ระหว่างซ่อม TIP LADY
เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ต้องเป็นลูกค้า กรมธรรม์ประเภท 1 โครงการ Tip Lady เท่านั้น
 2. ต้องเป็นเจ้าของรถหรือผู้เอาประกันรถคันที่นำเข้าซ่อม
 3. ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 4. ต้องยอมรับและปฏิบัติตามสัญญายืมรถยนต์ใช้ระหว่างซ่อม
 5. เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามสัญญาการยืมรถยนต์ใช้ระหว่างซ่อม
 6. ลูกค้าต้องมารับและส่งรถคืนด้วยตัวเองที่ บมจ.ทิพยประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 3
 7. ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วัน ติดต่อฝ่ายสินไหมรถยนต์ คุณชมาพร (ส่วนสำรวจและนัดหมาย) โทร. 02-239-2311

สิทธิของลูกค้าในการใช้บริการ

 1. กรณีรถประกันเป็นฝ่ายถูก (ที่รู้ตัวผู้กระทำผิด จากเหตุชนกับยานพาหนะทางบก) และมีการนำรถเข้าซ่อมแซมในอู่หรือศูนย์ซ่อมเกินกว่า 12 ชั่วโมง ลูกค้าสามารถขอใช้สิทธิ์ยืมรถใช้ได้จนกว่ารถจะซ่อมเสร็จ แต่ไม่เกิน 7 วัน
  (โดยลูกค้าสามารถเลือก ยืมรถใช้ระหว่างซ่อม หรือ เรียกร้องค่าชดเชยระหว่างนำรถเข้าซ่อม 2,000 บาทต่อครั้ง ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 2. กรณีต้องการใช้รถ เกินกว่าระยะเวลาการให้ยืม ลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์บริการช่วยเหลือ TIP LADY โทร 1736 กด 8 กด 3 เพื่อขอให้จัดหารถทดแทนเพื่อให้บริการ โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนดฯ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
ฝ่ายสินไหมรถยนต์
คุณชมาพร (ส่วนสำรวจและนัดหมาย) โทร. 02-239-2311
(จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.)

กรณีเรียกร้องค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถจากฝ่ายผิด

ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. ใบนำรถยนต์เข้าจัดซ่อม/ใบรับรถยนต์
 2. สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
 3. หลักฐานเอกสารประกอบการใช้รถยนต์ในแต่ละวัน (ถ้ามี)
 4. ใบเสร็จค่าเช่ารถยนต์ (ถ้ามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. ใบเคลม

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ โทร. 1736 ต่อ 2378, 4117, 2366, 2368, 2326

มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ