บริการสินไหมสุขภาพและอุบัติเหตุ

คำแนะนำเมื่อเกิดเหตุ

การแจ้งอุบัติเหตุและเรียกร้องค่าสินไหม

กรณีเรียกร้องค่าสินไหม สอบถามรายละเอียด หรือจัดส่งเอกสาร สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่าง

    1. Hotline ค่ารักษาพยาบาลสุขภาพและอุบัติเหตุ (บัตรประกัน) 24 ชั่วโมง : ระบุในบัตรประกัน

    2. App TIP Flash Claim 

    3. สินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล : โทร. 02-239-2840 (ในเวลาทำการ 8.30 - 16.30 น.)

    4. Email 
    4.1 สำหรับประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา [email protected]
    4.2 สำหรับอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา [email protected]

    5. ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ชั้น 15
       บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 

วิธีการใช้บัตรประกัน (DHIPAYA CARE CARD)

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาล

 1. ผู้เอาประกันภัยแสดงบัตรประกันภัย, ภาพถ่ายบัตรประกันภัย, ภาพบัตรประกันภัยจาก application หรือ บัตรพนักงาน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ก่อนรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลในเครือข่ายทุกครั้ง กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ ให้แสดงบัตรที่ทางราชการออกให้ของผู้ปกครอง
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่มีบัตรประกันภัย ลืมนำบัตรประกันภัยมา หรือบัตรประกันภัยสูญหาย แต่มีข้อมูลความคุ้มครองในระบบ บริษัทฯ สามารถยืนยันสิทธิ์ความคุ้มครองได้ จาก ชื่อ-นามสกุล และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย หากไม่พบข้อมูล โรงพยาบาลสามารถติดต่อ Hotline 02-660-1221 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 3. การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ไม่ใช่ข้อยกเว้น สถานพยาบาลจะให้สิทธิแก่ท่านทันที กรณีผู้ป่วยใน (IPD) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัทฯ เพื่อให้บริการผู้เอาประกันภัยทุกวัน
 4. ภายหลังการรักษาพยาบาลเสร็จสิ้น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากค่ารักษาพยาบาลไม่เกินวงเงินความคุ้มครอง แต่หากมีส่วนเกินสิทธิ์ความคุ้มครอง หรือที่เป็นข้อยกเว้นความคุ้มครอง สถานพยาบาลจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบ เพื่อจ่ายส่วนเกินสิทธิ์นั้นทันที

** หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อ Hotline 02-660-1221 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง **

ขั้นตอนและเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหม

กรณีใช้บัตรประกันสุขภาพ กับสถานพยาบาลในสัญญา

 1. แสดงบัตรประกันสุขภาพคู่กับบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ แก่เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลในโครงการทุกครั้งที่ท่านเข้ารับการรักษาพยาบาล
 2. การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ไม่ใช่ข้อยกเว้น สถานพยาบาลจะให้สิทธิแก่ท่านทันที
 3. กรณีผู้ป่วยใน (IPD) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัทฯ เพื่อให้บริการผู้เอาประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่เบอร์ Hotline ที่ปรากฎบนบัตร ตลอด 24 ชั่วโมง

กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
   กรณีทำประกันภัยส่วนตัว (Individual Insurance)

 1. ผู้เอาประกันภัย สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ จากการแสดงบัตรประกันภัย โดยค่ารักษาพยาบาลที่เกินสิทธิ์ โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยทันที
 2. หากผู้เอาประกันภัย สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้ว เนื่องจากเข้ารับการรักษาสถานพยาบาลนอกสัญญา ให้นำหลักฐานส่งให้บริษัทฯ เพื่อแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้ 2 แบบ ดังนี้
  2.1 นำเอกสารมายื่นด้วยตนเองที่บริษัทฯ
  2.2 นำส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ มายังบริษัทฯ ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 3. เมื่อบริษัทฯ พิจารณาค่าสินไหมทดแทนแล้ว จะนำส่งเช็คค่าสินไหม หรือ โอนเงินเข้าบัญชีผู้เอาประกันภัย

   กรณีทำประกันภัยผ่านหน่วยงาน (Group Insurance)

 1. ผู้เอาประกันภัย สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ จากการแสดงบัตรประกันภัย โดยค่ารักษาพยาบาลที่เกินสิทธิ์ โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยทันที
 2. หากผู้เอาประกันภัย สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้ว ให้นำหลักฐานไปยื่นที่หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทฯ
 3. เมื่อบริษัทฯ พิจารณาค่าสินไหมทดแทนแล้ว จะนำส่งเช็คค่าสินไหมผ่านหน่วยงานต้นสังกัด หรือ โอนเงินเข้าบัญชีผู้เอาประกันภัย

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล

มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ