บริการสินไหมทั่วไป

 

ช่องทางการเคลม

 

โทรศัพท์แจ้งเหตุ 1736
(กด 2 สินไหมประเภทอื่นๆ)
(กด 2 สินไหมทั่วไป)

 

อีเมล :
[email protected]

 

เว็บไซต์ :
https://eclaim.dhipaya.co.th/

 

ส่งจดหมายแจ้งเคลมมาที่ ฝ่ายสินไหมทั่วไป ชั้น 12A 1115 ถ.พระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

คำแนะนำเมื่อเกิดเหตุ

ขั้นตอนและวิธีการเรียกร้องค่าสินไหม
 1. เมื่อได้รับแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน บริษัทฯจะดำเนินการดังนี้
  1.1 กรณีทรัพย์สินเสียหาย บริษัทฯขอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  (Click เอกสารประกอบการพิจารณา)
  1.2 กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต บริษัทฯขอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  (Click เอกสารประกอบการพิจารณา)
 2. เมื่อได้รับเอกสารตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย ทราบภายใน 7-15 วัน  พร้อมจัดส่งหนังสือตกลงรับค่าสินไหมทดแทนเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยลงนาม
 3. บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหนังสือตกลงรับค่าสินไหมทดแทนที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว
 4. กรณีความเสียหายไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยทราบ และออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 5. หากไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและไม่สามารถหาข้อยุติได้ ผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย สามารถดำเนินการดังนี้
  5.1 ติดต่อ/ส่งเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมกลับมายังบริษัทฯ เพื่อทบทวนการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม หรือ
  5.2 ติดต่อหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ >> คลิกที่นี่

Download : เอกสารการเรียกร้องค่าสินไหม

มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ