วิสัยทัศน์

“เป็นบริษัทประกันวินาศภัยอันดับ 1 ของประเทศไทย”

พันธกิจ

สร้างคุณค่าสูงสุดภายใต้หลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น ลูกค้า บุคลากร คู่ค้า และสังคม

คุณค่าหลักขององค์กร

  • มุ่งมั่นในบริการที่เป็นเลิศ
  • ตั้งมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง
  • ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
  • เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร
  • ถือมั่นในความสามัคคีปรองดอง

管理政策

公司的伦理及准则
良好的公司治理政策

反腐敗

反对腐败政策

备忘录
規則
的国际保险标准

有ISO 9001和ISO 27001


与领先公司的主要股东保持稳定 如

  • ptt
  • krungthai
  • ธนาคารออมสิน
certified company

在线服务

Numon愿意为您提供帮助