วิสัยทัศน์

“เป็นบริษัทประกันวินาศภัยอันดับ 1 ของประเทศไทย”

พันธกิจ

สร้างคุณค่าสูงสุดภายใต้หลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น ลูกค้า บุคลากร คู่ค้า และสังคม

คุณค่าหลักขององค์กร

  • มุ่งมั่นในบริการที่เป็นเลิศ
  • ตั้งมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง
  • ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
  • เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร
  • ถือมั่นในความสามัคคีปรองดอง

Good corporate governance policy

Codes of Business Conduct and Ethics
Good Corporate Governance Policy
Risk Management Policy

Anti corruption

Anti-Corruption Policy
Anti Corruption by private company project

Memorandum of Association
Articles of Association
International insurance standards

with ISO 9001 and ISO 27001 systems


We stand stable with major shareholders from leading companies

  • ptt
  • krungthai
  • ธนาคารออมสิน
certified company

Hello

Numon is happy to help.