วิสัยทัศน์

“เป็นบริษัทประกันวินาศภัยอันดับ 1 ของประเทศไทย”

พันธกิจ

สร้างคุณค่าสูงสุดภายใต้หลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น ลูกค้า บุคลากร คู่ค้า และสังคม

คุณค่าหลักขององค์กร

  • มุ่งมั่นในบริการที่เป็นเลิศ
  • ตั้งมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง
  • ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
  • เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร
  • ถือมั่นในความสามัคคีปรองดอง

นโนบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการบริหารความเสี่ยง

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
โครงการแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับ
มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

  • ptt
  • krungthai
  • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ