ประกันเดินทางในประเทศ

 • คุ้มครองชีวิต การสูญเสียอวัยวะ
  หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ สูงสุด

  1,000,000 บาท

 • คุ้มครองการรักษาพยาบาล
  จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ สูงสุด

  100,000 บาท

 • คุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษา
  พยาบาลและกลับประเทศภูมิลำเนา
  สูงสุด

  50,000 บาท

coverage / conditions / application for insurance

ความคุ้มครอง
 • อุบัติเหตุบาดเจ็บ จ่ายชัวร์
 • อุบัติเหตุเสียชีวิต จ่ายชัวร์
 • บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน อุ่นใจชัวร์
เงื่อนไขการรับประกัน
 1. สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 - 85 ปีเท่านั้น
  For insured person aged 1 - 85 years old
 2. สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 71 - 85 ปี สามารถซื้อทุนประกันภัยในข้อ 1 ได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท (แผน Save Trip, Small Trip, Simply Trip, Special Trip และ Smile Trip เท่านั้น)
  For insured person aged 71 - 85 years old, limit Sum Insured on coverage no. 1 (PA.1) Max. THB 500,000 (Save Trip, Small Trip, Simply Trip, Special Trip and Smile Trip Plan only)
 3. แผนประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  These plans not cover accident while riding / passaging on motorcycle.

Policy Wording Download >> คลิก

Insurance application form
ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

ฝ่ายขายประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
โทร 02-239-2200 ต่อ 2078,4135,4132,1903, 1902, 1118, 2245, 1114, 4134

ติดต่อสมัคร ผ่าน www.tipinsure.com

Compare Coverage

ความคุ้มครอง
Converages
ผลประโยชน์ (บาท)
Sum Insured (Baht)
Save
Trip
Small
Trip
Simply
Trip
Special
Trip
Smile
Trip
Superior
Trip
Smart
Trip
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ อ.บ.1 (รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย)
Personal Accident Loss of life. Dismemberment Loss of Sight or Total Permanent Disbility (PA.1) (Included Merdered and Assault coverage)
100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 700,000 1,000,000
2. การรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
Accident Medical Expenses (Per each accident)
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา
Emegency Medical Evacuation and Repatriation
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
International insurance standards

with ISO 9001 and ISO 27001 systems


We stand stable with major shareholders from leading companies

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

Hello

Numon is happy to help.