การแจ้งรายละเอียดอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

  1 มิถุนายน 2565

เรียน ลูกค้าคนสำคัญของเรา

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ในความครอบครองของบริษัทฯ ก่อนหน้าวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ (“พรบฯ”)

ดังนั้น เพื่อแจ้งและสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์พร้อมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านตามพรบฯ บริษัทได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โปรดใช้เวลาในการอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพรบฯ ดังกล่าว ท่านสามารถขอถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยคลิก หรือติดต่อบริษัทฯ ที่ [email protected] ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำขอจากท่าน บริษัทฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามที่พรบฯ กำหนด

หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อจากท่านก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 บริษัทฯ ขอเรียนใช้โอกาสนี้แจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในพรบฯ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

        ขอแสดงความนับถือ
  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

  • ptt
  • krungthai
  • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ