ประกันภัยสัตว์เลี้ยง TIP PET LOVER

 • เบี้ยประกัน
  เริ่มต้นเพียง

  645 บาท/ปี

 • คุ้มครอง
  ค่ารักษาพยาบาล
  จากอุบัติเหตุสูงสุด

  30,000 บาท/ปี

 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  ไม่ต้องฝังไมโครชิพ
  มีค่ารับฝากเลี้ยง

ความคุ้มครอง / เงื่อนไข / ใบคำขอเอาประกัน

ความคุ้มครอง
 1. ค่ารักษาพยาบาล
 2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยงที่เอาประกัน
 3. การใช้จ่ายในการจัดงานศพ หรือ การฝังศพให้กับสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือ เจ็บป่วย
 4. ชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย
 5. ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย
 6. มีค่าใช้จ่ายในการประกาศ เพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
 7. มีค่ารับฝากเลี้ยง กรณีเจ้าของไปต่างประเทศ
เงื่อนไขการรับประกัน
 1. รับประกันภัยสัตว์เลี้ยงแรกเข้าที่อายุ 3 เดือน - 9 ปี
  1.1 สำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีอายุ 3 เดือน - 7 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (ต่ออายุได้ถึง 9 ปี)
  1.2 สำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีอายุ 8 - 9 ปี ต้องตรวจสุขภาพ (ยกเว้นแผน 1)
 2. ต้องใช้เอกสารใบวัคซีนครบถ้วนตามที่หมอกำหนดและนัดหมาย
  หากไม่มีเอกสารวัคซีนต้องทำการตรวจสุขภาพ
 3. สัตว์เลี้ยงต้องไม่มีการผ่าตัดจากการเจ็บป่วยมาก่อนการรับประกันภัย
 4. สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการ หรือเจ็บป่วย
 5. สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 6. กรมธรรม์ประกันภัยสูงสุด 1 ฉบับ / สัตว์เลี้ยง 1 ตัว.

ข้อยกเว้นสำคัญ : การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 1. การถูกฆ่าโดยเจตนา การเจตนาทำร้าย
 2. ไม่คุ้มครองขณะอยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย
 3. ค่ารักษาพยาบาลหรือการตาย เนื่องจาก
  3.1 การเจ็บป่วยในช่วง 60 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  3.2 การตายหลังจาก 90 วัน นับจากวันที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
  3.3 ภาวะที่เป็นมาแต่เกิด โรคทางพันธุกรรม หรือโรคที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
  3.4 การขนส่ง ภาวะโรคขาดอาหาร
  3.5 พยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคระบาด โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด

หมายเหตุ : ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครอง เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ใบคำขอเอาประกัน

โหลดใบคำขอเอาประกัน TIP Pet Lover >> คลิก <<

ซื้อประกัน TIP Pet Lover Online >> คลิก <<

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1736
 

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

แผนประกันภัย "ทิพยคนรักสัตว์เลี้ยง"

ความคุ้มครองหลัก จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน
XS
แผน
S
แผน
M
แผน
L
แผน
XL
แผน XXL
1. ค่ารักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยง
  1.1 ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (ต่อครั้ง) 1,000
(สูงสุด
5ครั้ง/ปี)
2,000
(สูงสุด
1ครั้ง/ปี)
3,000
(สูงสุด
1ครั้ง/ปี)
5,000
(สูงสุด
2ครั้ง/ปี)
10,000
(สูงสุด
2ครั้ง/ปี)
15,000
(สูงสุด
2ครั้ง/ปี)
  1.2 ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย (ต่อครั้ง) - 500
(สูงสุด
5ครั้ง/ปี)
1,000
(สูงสุด
5ครั้ง/ปี)
1,000
(สูงสุด 10ครั้ง/ปี)
1,500
(สูงสุด 10ครั้ง/ปี)
2,000
(สูงสุด
10ครั้ง/ปี)
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  2.1 ชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก เนื่องมา จากสัตว์เลี้ยง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 15,000
  2.2 ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง 1,000 1,500 3,000 3,000 5,000 5,000
3. ความคุ้มครองกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิต
  3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเผาศพหรือการฝังศพให้กับสัตว์เลี้ยงที่ตายจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 3,000 3,000 3,000 5,000 10,000 15,000
  3.2 การตายเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ   หรือการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย - - 1,500 5,000 10,000 15,000
4. ความคุ้มครองอื่นๆ สำหรับสัตว์เลี้ยง
4.1 ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย - - - 500 1,000 1,500
4.2 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย - 1,500 5,000 5,000 10,000 15,000
4.3 ค่าบริการรับฝากสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย กรณีผู้เอาประกันภัยเดินทางไปต่างประเทศ - 300 300 500 1,000 1,500
เบี้ยประกันภัย แพ็คเกจหลัก (บาท) 645 1,950 2,950 5,400 8,400 12,000
มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ