ประกันภัยความเสี่ยงภัยและทรัพย์สิน

 • คุ้มครองหลากหลาย
  ทั้งภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า
  แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ ฯลฯ

 • ภัยจลาจล การนัดหยุดงาน
  ภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อน
  หรือเจตนาร้าย ทิพยให้ความดูแล

 • นอกจากภัยธรรมชาติ
  และอื่นๆ แล้ว ยังคุ้มครอง
  ภัยจากการถูกลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ

ความคุ้มครอง / เงื่อนไข / ใบคำขอเอาประกัน

ความคุ้มครอง
 1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ประกันอุบัติภัย 
 2. ภัยระเบิด
 3. ภัยลมพายุ
 4. ภัยแผ่นดินไหว
 5. ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ
 6. ภัยจากอากาศยาน
 7. ภัยไฟป่า
 8. ภัยจากควัน
 9. ภัยจากยวดยานพาหนะ
 10. ภัยจากการจลาจล การนัดหยุดงาน
 11. ภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อนหรือเจตนาร้าย
 12. ภัยจากการถูกลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ 
 13. ภัยอื่น ๆ
เงื่อนไขการรับประกัน

ไม่คุ้มครอง

 1. ภัยสงคราม และการก่อการร้าย
 2. ภัยจากข้อมูลทางอิเล็กทรอนิคส์และอินเตอร์เน็ต
 3. ทรัพย์สินอื่นๆที่สามารถออกกรมธรรม์เฉพาะได้ เช่น รถยนต์ , เครื่องจักรในการก่อสร้าง, หม้อต้มน้ำ เป็นต้น
 4. ทรัพย์สินใดๆที่ไม่สามารถตีมูลค่าได้ (ทางการประกันภัย) เช่น เงินตรา พันธบัตร แสตมป์ ของมีค่าต่างๆ เป็นต้น
 5. ความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้เอาประกันภัยเอง เป็นต้น

ระยะเวลาเอาประกันภัย
1 ปี แต่หากสั้นกว่านั้น จะคิดตามแบบตารางเบี้ยประกันภัยระยะสั้น หรือ คิดตามจำนวนวัน แล้วแต่สมควร

ส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองทุกครั้ง
จะมีการกำหนดในกรมธรรม์ไว้เป็นวงเงินที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายเองก่อนสำหรับอุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 

ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2233, 2225

มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ