ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

 • คุ้มครอง 2 ประเภทหลัก
  ทั้งการประกันภัยขนส่งสินค้า 
  และการประกันภัยตัวเรือ

 • ให้ความคุ้มครอง
  ตั้งแต่ต้นทางโรงงานผู้ผลิต
  จนถึงสถานที่ปลายทางตามกำหนด

 • รับกรมธรรมน์ด่วน
  ได้ภายใน 1 ชั่วโมง
  หลังได้แจ้งข้อมูลต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

ความคุ้มครอง / เงื่อนไข / ใบคำขอเอาประกัน

ความคุ้มครอง
 1. ประกันภัยทางทะเลฯ แบ่งการประกันภัยออกเป็น 2 ประเภท คือ
  1.1 การประกันภัยขนส่งสินค้า (Marine Cargo Insurance) แบ่งย่อยออกเป็น 2 ชนิด
      - การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือ Import Export Insurance
      - การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ หรือ Inland Transit Insurance
  1.2 การประกันภัยตัวเรือ (Marine Hull Insurance)  
 2. ความคุ้มครอง เริ่มตั้งแต่โรงงานผู้ผลิต จนถึงโรงงานหรือสถานที่ปลายทางที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ถือว่าสิ้นสุดความคุ้มครองของกรมธรรม์
 3. ท่านจะได้รับกรมธรรม์หลังแจ้งข้อมูลครบถ้วน 2 ช่วง
  • ถ้าแจ้งข้อมูลตอนเช้าจะได้รับกรมธรรม์ในช่วงบ่ายของวันนั้น
  • ถ้าแจ้งข้อมูลในช่วงบ่ายจะได้รับกรมธรรม์ในช่วงเช้าของวันถัดไป
   *** กรณีที่ต้องการกรมธรรม์ด่วน ท่านสามารถมารับด้วยตัวเองภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากได้แจ้งข้อมูลต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
 4. คุ้มครองภัยสงคราม กรณีในปีที่ทำประกันไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือมี แต่เป็นฝ่ายถูก (สามารถแจ้งคู่กรณีได้) กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าจะขยายถึงภัยสงครามแต่มีขอบเขตความคุ้มครองเฉพาะการขนส่งสิน ค้าระหว่างประเทศ โดย
  • ถ้าขนส่งสินค้าทางเรือจะคุ้มครองภัยสงครามเฉพาะเส้นทางขนส่งในน้ำเท่านั้น เมื่อสินค้าขึ้นบก จะสิ้นสุดความคุ้มครองภัยสงครามทันที
  • ถ้าขนส่งสินค้าทางอากาศจะคุ้มครองภัยสงครามเฉพาะเส้นทางขนส่งบนท้องฟ้าเท่านั้น เมื่อ Landing จะสิ้นสุดความคุ้มครองภัยสงครามทันที 
 5. กรณีที่บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้า และจัดส่งให้ลูกค้าแล้ว มีการพิมพ์ผิดที่ตัวเลข หรือตัวหนังสือ เพื่อความรวดเร็ว ท่านสามารถแก้ไขโดยการพิมพ์ใหม่ ในส่วนที่ผิด บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่นำตราไปประทับบริเวณที่แก้ไข ซึ่งเป็นวิธีที่เร็วกว่าการออกสลักหลัง         
 6. มี Credit term ให้ 1 เดือน
 7. มีบริการอื่นๆ นอกเหนือจากการรับประกันภัย คือ บริการหลังการขาย กล่าวคือ มีการจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของลูกค้า มีบริการเป็นที่ปรึกษาด้านประกันภัย ติดตามทวงถามและนำส่งเช็คค่าสินไหมทดแทน (ถ้ามี) เป็นต้น

เอกสารที่ใช้

 1. ใบคำขอเอาประกันของแต่ละประเภทประกันภัย
 2. Invoice
 3. Bill of Lading
 4. Letter of Credit
 5. Packing List 
เงื่อนไขการรับประกัน

สินค้าที่ไม่รับประกันภัยมี ดังนี้

 1. สัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิด
 2. สินค้าส่งคืน (สินค้าประเภทอาหารกระป๋อง)
 3. อัญมณี เพชร พลอย ทองคำ
 4. สินค้าผิดกฎหมาย
 5. สินค้าประเภท วัตถุโบราณ
 6. สินค้าประเภทยางพารา

ประเภทเรือที่ไม่รับประกันภัย มีดังนี้

 1. เรือประมงทุกชนิด
 2. เรือหางยาว
 3. เรือมีอายุเกิน 30 ปี

*** ไม่รับประกันภัยบริษัทรับจ้างขนส่งสินค้า เนื่องจากเป็นการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้รับจ้างขนส่ง (Carrier Liability Insurance) และเป็นข้อยกเว้นในสัญญาประกันภัยต่อ (Treaty) จึงไม่สามารถรับประกันภัยได้

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2233, 2225

มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ