ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศ

 • ผู้เอาประกันภัย
  เป็นได้ทั้ง ผู้ซื้อ หรือผู้ขาย
  รวมไปถึงนายหน้าขายสินค้า

 • เส้นทางที่คุ้มครอง
  เริ่มต้นตั้งแต่ยกสินค้าขึ้นยานพาหนะ
  จนถึงจุดหมายปลายทาง

 • อาณาเขตที่คุ้มครอง
  ได้ทั่วโลก
  ไม่จำกัดเฉพาะในประเทศไทย

ความคุ้มครอง / เงื่อนไข / ใบคำขอเอาประกัน

ความคุ้มครอง
 1. อัคคีภัย ภัยระเบิด
 2. เรือจม เกยตื้น เรือล่ม เรือชนกัน
 3. ยานพาหนะบนบกพลิกคว่ำ หรือตกราง
 4. การขนสินค้าลงที่ท่าระหว่างทางซึ่งใช้หลบภัย
 5. การเสียสละในความเสียหายทั่วไป (GA)
 6. การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัย
 7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสียหาย สงคราม ภัยก่อการร้าย
 8. แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า
 9. สินค้าถูกคลื่นซัดตกทะเล
 10. สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อที่เกิดขึ้นขณะขนขึ้นหรือลงจากเรือ หรือระหว่างถ่ายลำเรือ
 11. สินค้าเปียกน้ำเนื่องจากน้ำทะเล หรือน้ำในแม่น้ำเข้าสู่ระวางเรือ หรือเข้าตู้คอนเทนเนอร์ หรือน้ำในแม่น้ำท่วมเข้าสถานที่เก็บสินค้า (ไม่รวมน้ำฝน)
 12. เปียกน้ำฝน
 13. การกระทำด้วยความมุ่งร้ายของบุคคลอื่นๆ
 14. การปล้นโดยโจรสลัด
 15. การลักขโมย
 16. อุบัติเหตุอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายดังกล่าวข้างต้น เช่น แตก หัก ฉีกขาด เปื้อน ภาชนะบุบสลายทำให้สินค้ารั่วไหล ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง

เส้นทางที่คุ้มครอง :
เริ่มตั้งแต่ยกสินค้าขึ้นยานพาหนะ จนกระทั่งยกลง ณ จุดหมายปลายทางที่ได้ระบุ หรือ ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการส่งมอบสินค้า (Inco Terms) โดยคุ้มครองเป็นเที่ยวต่อเที่ยว

อาณาเขตคุ้มครอง :
จาก โรงงานผลิต หรือท่าเรือ ทั่วโลก ไป ท่าเรือ หรือโรงงานผลิตทั่วโลก ทั้งนี้ เป็นการนำเข้า หรือส่งออก หรือซื้อมาขายไป ไม่ผ่านประเทศไทยก็ได้

เอกสารที่ใช้ทำประกัน :

 1. Invoice
 2. Bill of Lading หรือ Airway Bill
 3. Packing List
 4. Letter of Credit (ถ้ามีการเปิด L/C)
 5. ใบคำขอเอาประกันภัย (Marine Application Form)
เงื่อนไขการรับประกัน

สินค้าที่ไม่รับประกัน :         

 1. สัตว์มีชีวิต
 2. ทองคำแท่ง อัญมณี เพชร พลอย
 3. วัตถุโบราณ
 4. สินค้าที่นำพา หรือขับไปด้วยตนเอง
ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

โทร. 02-239-2203, 02- 239-2211, 089-920-6573

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

การสูญเสียหรือความเสียหาย
ของสินค้าที่เอาประกันภัยที่เกิดจาก
ICC
(A) (B) (C)
1. อัคคีภัย ภัยระเบิด
2. เรือจม เกยตื้น เรือล่ม เรือชนกัน
3. ยานพาหนะบนบกพลิกคว่ำ หรือตกราง
4. การขนสินค้าลงที่ท่าระหว่างทางซึ่งใช้หลบภัย
5. การเสียสละในความเสียหายทั่วไป (GA)

6. การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัย

7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสียหาย สงคราม ภัยก่อการร้าย
8. แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า
9. สินค้าถูกคลื่นซัดตกทะเล
10. สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อที่เกิดขึ้นขณะขนขึ้นหรือลงจากเรือ หรือระหว่างถ่ายลำเรือ
11. สินค้าเปียกน้ำเนื่องจากน้ำทะเล หรือน้ำในแม่น้ำเข้าสู่ระวางเรือ หรือเข้าตู้คอนเทนเนอร์ หรือน้ำในแม่น้ำท่วมเข้าสถานที่เก็บสินค้า (ไม่รวมน้ำฝน)
12. เปียกน้ำฝน
13. การกระทำด้วยความมุ่งร้ายของบุคคลอื่นๆ
14. การปล้นโดยโจรสลัด
15. การลักขโมย
16. อุบัติเหตุอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายดังกล่าวข้างต้น เช่น แตก หัก ฉีกขาด เปื้อน ภาชนะบุบสลายทำให้สินค้ารั่วไหล ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ