ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

 • ผู้เอาประกันภัย
  เป็นได้ทั้ง ผู้ประกอบการรับจ้างขนส่ง
  หรือบริษัทโลจิสติกส์

 • เส้นทางที่คุ้มครอง
  เริ่มต้นตั้งแต่ยกสินค้าขึ้นยานพาหนะ
  จนถึงจุดหมายปลายทางตามที่ตกลง

 • อาณาเขตที่คุ้มครอง
  จากแหล่งผลิตไปยังปลายทาง
  ทั่วประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

ความคุ้มครอง / เงื่อนไข / ใบคำขอเอาประกัน

ความคุ้มครอง

ความสูญหายหรือเสียหายของ ของหรือสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยรับจ้างขน ซึ่งผู้เอาประกัน
ต้องรับผิดชอบ (กฎหมาย พรบ.ขนส่ง) หรือตามสัญญาว่าจ้างที่ได้การตกลงกันไว้ ยกเว้น ภัยธรรมชาติ

เส้นทางที่คุ้มครอง :
เริ่มตั้งแต่ยกสินค้าขึ้นยานพาหนะ จนกระทั่งยกลง ณ จุดหมายปลายทางที่ได้มีการตกลง
กันไว้ในสัญญาว่าจ้าง ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองเป็นรายเที่ยว หรือ คุ้มครองเป็นรายปี

อาณาเขตคุ้มครอง :
จาก โรงงานผลิต หรือสถานที่เก็บสินค้า ทั่วประเทศไทย ไปโรงงานผลิต หรือสถานที่เก็บทั่วประเทศไทยหรือขยายอาณาเขตคุ้มครองไปประเทศเพื่อนบ้านจะต้องมีการตกลงกันเป็นกรณีไป

เอกสารที่ใช้ทำประกัน :

 1. จำนวนเงินจำกัดความรับต่อครั้ง
 2. สัญญารับจ้างขน
 3. จำนวนรถบรรทุก
 4. Letter of Credit (ถ้ามีการเปิด L/C)
 5. ใบคำขอเอาประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier's Liability Insurance Proposal) 

*** รับประกันสินค้าทุกประเภท

เงื่อนไขการรับประกัน
 • เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

โทร. 02-239-2203, 02- 239-2211, 089-920-6573

มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ