ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ

 • คุ้มครองกรณี
  อัคคีภัย อุบัติเหตุการชน เรือจม 
  เครื่องบินตก รถไฟตกราง
  การลักทรัพย์ และอื่นๆ

 • เส้นทางที่คุ้มครอง
  เริ่มต้นตั้งแต่ยกสินค้าขึ้นยานพาหนะ
  จนถึงจุดหมายปลายทาง 

 • อาณาเขตที่คุ้มครอง
  จากแหล่งผลิตไปยังปลายทาง
  ทั่วประเทศไทย

ความคุ้มครอง / เงื่อนไข / ใบคำขอเอาประกัน

ความคุ้มครอง
 1. อัคคีภัย ภัยระเบิด
 2. เรือจม เกยตื้น เรือล่ม เรือชนกัน
 3. ยานพาหนะบนบกพลิกคว่ำ หรือตกราง
 4. การขนสินค้าลงที่ท่าระหว่างทางซึ่งใช้หลบภัย
 5. การเสียสละในความเสียหายทั่วไป (GA)
 6. การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัย
 7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสียหาย สงคราม ภัยก่อการร้าย
 8. แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า
 9. สินค้าถูกคลื่นซัดตกทะเล
 10. สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อที่เกิดขึ้นขณะขนขึ้นหรือลงจากเรือ หรือระหว่างถ่ายลำเรือ
 11. สินค้าเปียกน้ำเนื่องจากน้ำทะเล หรือน้ำในแม่น้ำเข้าสู่ระวางเรือ หรือเข้าตู้คอนเทนเนอร์ หรือน้ำในแม่น้ำท่วมเข้าสถานที่เก็บสินค้า (ไม่รวมน้ำฝน)
 12. เปียกน้ำฝน
 13. การกระทำด้วยความมุ่งร้ายของบุคคลอื่นๆ
 14. การปล้นโดยโจรสลัด
 15. การลักขโมย
 16. อุบัติเหตุอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายดังกล่าวข้างต้น เช่น แตก หัก ฉีกขาด เปื้อน ภาชนะบุบสลายทำให้สินค้ารั่วไหล ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง

เส้นทางที่คุ้มครอง :
เริ่มตั้งแต่ยกสินค้าขึ้นยานพาหนะ จนกระทั่งยกลง ณ จุดหมายปลายทางที่ได้ระบุ หรือ ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการส่งมอบสินค้า (Inco Terms) โดยคุ้มครองเป็นเที่ยวต่อเที่ยว

อาณาเขตคุ้มครอง :
จาก โรงงานผลิต หรือท่าเรือ ทั่วโลก ไป ท่าเรือ หรือโรงงานผลิตทั่วโลก ทั้งนี้ เป็นการนำเข้า หรือส่งออก หรือซื้อมาขายไป ไม่ผ่านประเทศไทยก็ได้

เอกสารที่ใช้ทำประกัน :

 1. Invoice
 2. Bill of Lading หรือ Airway Bill
 3. Packing List
 4. Letter of Credit (ถ้ามีการเปิด L/C)
 5. ใบคำขอเอาประกันภัย (Marine Application Form)
เงื่อนไขการรับประกัน

สินค้าที่ไม่รับประกัน :

 1. สัตว์มีชีวิต
 2. ทองคำแท่ง อัญมณี เพชร พลอย
 3. วัตถุโบราณ
 4. สินค้าที่นำพา หรือขับไปด้วยตนเอง
ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

โทร. 02-239-2203, 02- 239-2211, 089-920-6573

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยสินค้า
ที่ขนส่งภายในประเทศ
แบบคุ้มครอง
ความเสี่ยงภัยทุกชนิด
แบบระบุภัย
1. อัคคีภัย การระเบิด ฟ้าฝ่า
2. ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าประสบอุบัติเหตุชน หรือ โดนกับยานพาหนะอื่น หรือ สิ่งอื่นนอกยานพาหนะและหัวลาก หางลาก รถพ่วงของยานพาหนะเอง
3. เรือจม เกยตื้น เครื่องบินตก รถไฟตกราง รถ หรือ หัวลาก หางลาก รถพ่วง เกิดการพลิกคว่ำ ตกถนน สะพานหรือไหล่ทาง
4. ความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิง หรือ บางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุภายนอกที่นอกเหนือจากภัยที่ระบุไว้ในข้อ 1 ถึง 3
5. ความเสียหายทั่วไป (General Average) ส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และค่ากู้ภัย ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมาย
6. การลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดเกิดเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง
7. ภัยสงคราม การใช้อำนาจรัฐตามกฎหมาย ภัยนัดหยุดงาน สงครามกลางเมือง การกบฎ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การก่อการร้าย จลาจล การแข็งข้อหรือการต่อสู้ของประชาชน การประกาศกฎอัยการศึก ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด อาวุธสงครามอื่นใด การปิดงานงดจ้าง
8. สภาพของยานพาหนะ การบรรทุกหรือลากจูงเกินขนาด ผิดหลักการขนส่งและการจัดระวาง ซึ่งผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง หรือ ตัวแทนรู้ถึงสภาพนั้นในเวลาส่งมอบสินค้าให้ผู้ขนส่ง
9. การเสื่อมสภาพโดยธรรมชาติของสินค้าเอง
10. การรั่วไหลหรือการสึกหรอตามปกติ น้ำหนักหรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของสินค้า
11. การบรรจุ สภาพหีบห่อ การใช้ภาชนะขนส่งไม่เหมาะสม หรือไม่ดีพอซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้าง
12. ความชักช้าในการขนส่งและค่าเสียหายจากการส่งมอบชักช้า
13. การจงใจละเมิดของบุคคลใดก็ตามเพื่อทำลายยานพาหนะขนส่ง หรือทำให้สินค้าที่เอาประกัยภัยเสียหาย
14. นิวเคลียร์
15. ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องหรือมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น
16. ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด (Consequential Loss)

 

มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ