งบการเงิน

กว่า 69 ปี ที่ทิพยก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำการประกันวินาศภัย ความสำเร็จเกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า Trust & Simple Trust ความแข็งแกร่งของโครงสร้างผู้ถือหุ้น และความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด มหาชน
นอกจากนี้เรายังมีพนักงานที่เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยระบบงานที่ทันสมัย ส่วน Simple คือความง่ายและความสะดวกที่ลูกค้าสามารถติดต่อทิพยได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์

งบการเงิน

ประจำปี 2023

งบการเงินไตรมาส 1 (2566)

ขนาด 0.00 MB

Financial Statement Quarter 1/2023

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 2 (2566)

ขนาด 0.00 MB

Financial Statement Quarter 2/2023

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 3 (2566)

ขนาด 0.00 MB

Financial Statement Quarter 3/2023

ขนาด 0.00 MB

ประจำปี 2022

งบการเงินไตรมาส 1 (2565)

ขนาด 0.00 MB

Financial Statement Quarter 1/2022

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 2 (2565)

ขนาด 0.00 MB

Financial Statement Quarter 2/2022

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 3 (2565)

ขนาด 0.00 MB

Financial Statement Quarter 3/2022

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 4 (2565)

ขนาด 0.00 MB

Financial Statement Quarter 4/2022

ขนาด 0.00 MB

ประจำปี 2021

งบการเงินไตรมาส 1 (2564)

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 2 (2564)

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 3 (2564)

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 4 (2564)

ขนาด 0.00 MB

Financial Statement Quarter 1/2021

ขนาด 0.00 MB

Financial Statement Quarter 2/2021

ขนาด 0.00 MB

Financial Statement Quarter 3/2021

ขนาด 0.00 MB

Financial Statement Quarter 4/2021

ขนาด 0.00 MB

ประจำปี 2020

งบการเงินไตรมาส 1 (2563)

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 2 (2563)

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 3 (2563)

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 4 (2563)

ขนาด 0.00 MB

ประจำปี 2019

งบการเงินไตรมาส 1 (2562)

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 2 (2562)

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 3 (2562)

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 4 (2562)

ขนาด 0.00 MB

ประจำปี 2018

งบการเงินไตรมาส 1 (2561)

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 2 (2561)

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 3 (2561)

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 4 (2561)

ขนาด 0.00 MB

ประจำปี 2017

งบการเงินไตรมาส 1 (2560)

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 2 (2560)

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 3 (2560)

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 4 (2560)

ขนาด 0.00 MB

ประจำปี 2016

งบการเงินไตรมาส 1 (2559)

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 2 (2559)

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 3 (2559)

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 4 (2559)

ขนาด 0.00 MB

ประจำปี 2015

งบการเงินไตรมาส 1 (2558)

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 2 (2558)

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 3 (2558)

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 4 (2558)

ขนาด 0.00 MB

ประจำปี 2014

งบการเงินไตรมาส 1 (2557)

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 2 (2557)

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 3 (2557)

ขนาด 0.00 MB

งบการเงินไตรมาส 4 (2557)

ขนาด 0.00 MB

สถิติงบการเงิน

งบการเงิน ปี / หน่วย : ล้านบาท
2563 2562 2561 2560 2559
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เบี้ยประกันภัยรับ 25,398.53  21,846.25 20,521.83 20,008.37 2 0,428. 77
เบี้ยประกันภัยต่อ 17,728.01 15,315.36 15,975.99 14,794.89 14,930.21
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 7,670.52 6,530.89 4,545.84 5,213.48 5,498.56
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 97.18 911.24 12.35 (101.69) (92.15)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 7,573.34 5,619.65 4,533.49 5,315.17 5,590.71
กำไรจากการรับประกันภัยก่อนหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 3,952.33 3,018.95 2,783.15 2,595.52 2,301.57
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2,202.59 1,879.25 1,897.21 1,403.52 1,269.88
กำไรจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 1,749.74 1,139.70 885.94 1,192.00 1,031.69
กำไรจากการลงทุนรวม 754.67 1,006.84 870.30 763.31 823.50
กำไรสุทธิ  2,064.87 1,863.19 1,531.16 1,656.07 1,567.62
กำไรต่อหุ้น (บาท) * 3.44 3.11 2.55 2.76 2.61
งบแสดงฐานะทางการเงินงบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 44,472.23 40,900.31 44,960.87 49,475.68 55,211.39
สินทรัพย์หมุนเวียน 38,401.33 34,652.52 37,072.98 38,355.09 40,226.59
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,527.38 1,494.48 1,326.40 1,357.39 1,378.66
หนี้สินรวม 36,029.05 32,542.75 37,288.07 41,924.05 48,623.58
หนี้สินหมุนเวียน 29,613.70 24,886.30 27,257.60 28,620.91 31,533.37
ส่วนของเจ้าของ 8,443.18 8,357.56 7,672.80 7,551.63 6,587.81
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) * 14.07 13.93 12.79 12.59 10.98
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) * 1.80 1.60 1.40 1.88 1.38
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ร้อยละ) 24.58 23.25 20.11 23.42 26.30
 

หมายเหตุ

ปี 2561 จดทะเบียนเพิ่มทุน จาก 300 ล้านหุ้นเป็น 600 ล้านหุ้น
*รายการปี 2559-2560 ที่ใช้เปรียบเทียบปี 2561-2563 ถูกปรับใหม่เป็นทุนจดทะเบียน 600 ล้านหุ้นแล้ว
ปี 2560 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 2.75 บาท และจ่ายเป็นหุ้นปันผลอัตราการจ่ายปันผลหุ้นละ 1 บาท แก่ผูถือหุ้น ของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล
มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

  • ptt
  • krungthai
  • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ