ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

 • ค่ารักษาพยาบาล
  และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

  80,000 บาท

  ต่อคน

 • ค่าสินไหมทดแทน
  กรณีผู้เสียชีวิต

  500,000 บาท

  ต่อคน

 • ค่าสินไหมทดแทน
  กรณีทุพพลภาพถาวร

  300,000 บาท

  ต่อคน

ความคุ้มครอง / เงื่อนไข / ใบคำขอเอาประกัน

ความคุ้มครอง
 1. ค่าเสียหายเบื้องต้น
  ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาทของผู้ประสบภัย ภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทได้รับคำร้องขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่า ค่าเสียหายเบื้องต้น โดยมีจำนวนเงินดังนี้
  • กรณีบาดเจ็บ จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิตภายหลังการรักษาพยาบาล จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท และค่าปลงศพ จำนวน 35,000 บาท รวมแล้วจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน 65,000 บาท
 2. ค่าเสียหายส่วนที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น
  เป็นค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้ภายหลังจากที่มีการพิสูจน์ความรับผิดตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทรับประกันภัยที่เป็นฝ่ายผิดต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ประสบภัย/ทายาทผู้ประสบภัย เมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัย/ทายาทได้รับแล้ว เป็นดังนี้
  • กรณีบาดเจ็บ เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลรวมกับค่าสินไหมทดแทน ไม่เกิน 80,000 บาท
  • สำหรับการชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน ค่าชดเชย 200 บาท/วัน รวมไม่เกิน 20 วัน
  • กรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ จำนวน 500,000 บาท ไม่ว่าจะมีการรักษาพยาบาลหรือไม่ ถ้ามีค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิตให้นำมารวมด้วย และรวมแล้วเท่ากับ 500,000 บาท
  • ทั้งนี้จำนวนเงินความคุ้มครองสูงสุด รวมกันไม่เกิน 504,000 บาท
เงื่อนไขการรับประกัน
 • เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
ใบคำขอเอาประกัน
ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประกันภัยรถยนต์
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2112, 2119, 2126, 2128-9

ฝ่ายธุรกิจภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (ใช้สิทธิกบข. หรือประกันสังคม)
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2108, 2872, 2932, 2930

Download เอกสารที่ใช้ในการเบิกเคลม

คลิกซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

รถกระบะ/บรรทุก/ปิกอัพ ไม่เกิน 3 ตัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ/บรรทุก/ปิกอัพ
ไม่เกิน 3 ตัน
รถโดยสารส่วนบุคคลไม่เกิน 15 ที่นั่ง
ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.
- บาดเจ็บ
- เสียชีวิต
80,000 / คน
300,000 / คน
5,000,000 / ครั้ง
80,000 / คน
300,000 / คน
5,000,000 / ครั้ง
80,000 / คน
300,000 / คน
5,000,000 / ครั้ง
มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ