การประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม หรือตะกาฟุล (Takaful)

 • มิติใหม่ของประกันวินาศภัย
  ออกแบบพิเศษเพื่อลูกค้า
  ที่นับถือศาสนาอิสลาม

 • คลอบคลุมทั้งประกันอัคคีภัย
  ประกันภัยรถยนต์
  ​​​​​​​ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
  รวมไปถึงประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 • บริหารเงินสำรองประกันภัย
  จากสมาชิกผู้ร่วมโครงการ ให้เกิดกำไร
  ตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด

ความคุ้มครอง / เงื่อนไข / ใบคำขอเอาประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน
 • เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
ใบคำขอเอาประกัน
 1. ใบคำขอ TIP for Hajj >> คลิก <<
 2. ใบคำขอประกันเดินทางสบายใจทั่วโลก >> คลิก <<
ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

ศูนย์ขยายงานรับประกันภัยตะกาฟุล / 02-239-2200 ต่อ 1223 , 2163 , 2860

ความคุ้มครอง

มิติใหม่ของธุรกิจประกันวินาศภัย โดยบริษัทที่มีประสบการณ์ในการรับประกันภัยมายาวนาน และมีความมั่นคงทันสมัยพร้อมให้บริการที่เป็นเลิศ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการกำกับดูแลที่ดี

การประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม หรือ ตะกาฟุล (Takaful) เป็นการประกันภัยที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลาม ด้านการประกันภัย โดยยึดหลักและวิธีปฏิบัติตามบัญญัติของศาสนาอิสลาม 

คณะกรรมการชารีอะฮ์ (คณะกรรมการศาสนา)

ผศ.ดร มะรอนิง สาแลมิง   (ประธานกรรมการ)
ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง   (รองประธานกรรมการ)
ว่าที่ รต. ดร. อับดุลฮาฟิซ หิเล   (กรรมการ)
ดร.อณัส อมาตยกุล   (กรรมการ)
คุณไพศาล พรหมยงค์   (กรรมการ)
คุณอนุสรณ์ องอาจ   (กรรมการ และเลขาคณะฯ)

        
การประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามแตกต่างจากประกันภัยปกติอย่างไร ?

การประกันภัยแบบตะกาฟุลอยู่บนหลักการของการช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก โดยสมาชิกในกลุ่มทุกคนตกลงร่วมกันบริจาคเงินในรูปของเงินสมทบประกันภัย เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่สมาชิกคนใดคนหนึ่ง ในกรณีที่ได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สิน ตามขอบเขตที่ได้มีการตกลงไว้ภายใต้การประกันภัยนอกจากนี้บริษัทฯ ยังจะนำเงินสำรองประกันภัยที่คำนวณจากเงินสนับสนุนของผู้ที่เข้าร่วมโครงการตามระเบียบของกรมการประกันภัย ไปบริหารจัดการให้เกิดผลกำไรตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายซะกาต ตามหลักการของศาสนา และเมื่อมีผลกำไรจากการบริหาร บริษัทฯ จะแบ่งกำไรดังกล่าวคืนกลับให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

บริหารงาน 2 ระบบในบริษัทเดียวกัน

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้ดำเนินนโยบายธุรกิจในลักษณะ 1 บริษัท 2 ระบบ คือ ระบบประกันวินาศภัยทั่วไป และ ระบบประกันภัยแบบอิสลามหรือ ตะกาฟุล "Takaful" ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการชะรีอะฮ์ (Shariah Advisory Board) โดยทำการแยกบริหารงานทั้งในแง่ของการบริหารจัดการภายใน และการให้บริการลูกค้าของทั้ง 2 ระบบ ออกจากกันอย่างชัดเจน

กรมธรรม์ "ทิพยตะกาฟุล"

บริษัทฯ ได้ออกแบบและพัฒนากรมธรรม์ "ทิพยตะกาฟุล" โดยได้รับการอนุมัติจากกรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์ ออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ :-

 1. การประกันอัคคีภัย
 2. การประกันภัยรถยนต์ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่
  การประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.)
   การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
  • กรมธรรม์ประเภท 1
  • กรมธรรม์ประเภท 2
  • กรมธรรม์ประเภท 5
 3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด , การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล , การประกันภัยสำหรับเงิน , การประกันภัยโจรกรรม ฯลฯ

การชำระเงินสมทบประกันภัย
บริษัทจะทำการเปิดบัญชีประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามไว้กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถชำระเงินสมทบประกันภัยได้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว


การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
บริษัทฯ จะนำเงินจากกองทุนที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ชำระเงินสมทบประกันภัยเข้ามาในบัญชีดังกล่าวข้างต้น มาใช้ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับความเสียหาย

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

 1. โบรชัวร์ Takaful TA (ตะกาฟุลการเดินทางเพื่อไปทำฮัจย์) พิเศษ เดินทางเพื่อฮัจย์ เพียง 250 บาท
 2. โบรชัวร์ Takaful motor
 3. โบรชัวร์ Smart SME
 4. โบรชัวร์ บ้านทิพยยิ้มได้
 5. โบรชัวร์ SME ยิ้มได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> คลิก <<

มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ