โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 594,282,336.00 99.05
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 5,717,664.00 0.95

หมายเหตุ

** ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 12 มีนาคม 2567 จำนวนทุนจดทะเบียนและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 600,000,000 บาท

โครงสร้างการจัดการ

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริหารการลงทุน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

  • ptt
  • krungthai
  • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ