โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 594,282,336.00 99.05
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 5,717,664.00 0.95

หมายเหตุ

**ข้อมูล ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 14 มีนาคม 2566 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จำนวนทุนจดทะเบียนและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 600,000,000 บาท

โครงสร้างการจัดการ

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหากา หนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริหารการลงทุน

ขอบเขตหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

  • ptt
  • krungthai
  • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ